alhudalogo

Taleem al-Qur'an German by Atia Chohan (Lerne den Quran)

Al-Huda Podcasts

المٓ :1

Lektion 0: Einleitung

Part 100:16:41 Listen
Part 200:25:43 Listen
Part 300:17:22 Listen
Part 400:32:51 Listen

Lektion 1: Al-Fatihah:1-7 الفاتحة

Uebersetzung00:03:15 Listen
Wortanalyse00:25:04 Listen
Tafsir00:49:51 Listen
Tajweed00:24:01 Listen

Lektion 2: Al-Baqarah:1-5 البقرة

Uebersetzung00:03:34 Listen
Wortanalyse00:22:31 Listen
Tafsir 1-300:42:33 Listen
Tafsir 4-500:11:27 Listen
Tajweed00:21:20 Listen

Lektion 3: Al-Baqarah:6-7 البقرة

Uebersetzung00:02:12 Listen
Wortanalyse00:10:30 Listen
Tafsir00:28:47 Listen
Tajweed00:15:54 Listen

Lektion 4: Al-Baqarah:8-16 البقرة

Uebersetzung00:07:35 Listen
Wortanalyse00:23:12 Listen
Tafsir00:41:17 Listen
Zusammenfassung00:09:48 Listen
Tajweed00:28:58 Listen

Lektion 5: Al-Baqarah:17-20 البقرة

Uebersetzung00:05:19 Listen
Wortanalyse00:18:57 Listen
Tafsir00:51:55 Listen
Tajweed00:20:18 Listen

Lektion 6: Al-Baqarah:21-25 البقرة

Uebersetzung00:07:37 Listen
Wortanalyse00:23:25 Listen
Tafsir00:44:22 Listen
Tajweed00:25:04 Listen

Lektion 7: Al-Baqarah:26-29 البقرة

Uebersetzung00:06:02 Listen
Wortanalyse00:17:04 Listen
Tafsir00:56:31 Listen
Tajweed00:28:15 Listen

Lektion 8: Al-Baqarah:30-39 البقرة

Uebersetzung00:10:27 Listen
Wortanalyse00:41:59 Listen
Tafsir01:06:53 Listen
Tajweed00:31:45 Listen

Lektion 9: Al-Baqarah:40-48 البقرة

Uebersetzung00:07:43 Listen
Wortanalyse00:31:54 Listen
Tafsir01:04:42 Listen
Tajweed00:24:09 Listen

Lektion 10: Al-Baqarah:49-59 البقرة

Uebersetzung00:10:12 Listen
Wortanalyse00:34:05 Listen
Tafsir01:09:24 Listen
Was passiert am Tag der Auferstehung00:55:50 Listen
Tajweed00:27:55 Listen

Lektion 11: Al-Baqarah:60-62 البقرة

Uebersetzung00:07:50 Listen
Wortanalyse00:21:58 Listen
Tafsir01:03:25 Listen
Bani Israil00:13:50 Listen
Tajweed00:22:10 Listen

Lektion 12: Al-Baqarah:63-73 البقرة

Uebersetzung00:11:04 Listen
Wortanalyse00:34:06 Listen
Tafsir 63-6600:34:30 Listen
Tafsir 67-7300:37:21 Listen
Tajweed00:28:26 Listen

Lektion 13: Al-Baqarah:74-82 البقرة

Uebersetzung00:10:48 Listen
Wortanalyse00:29:17 Listen
Tafsir01:06:20 Listen
Tajweed00:28:10 Listen

Lektion 14: Al-Baqarah:83-91 البقرة

Uebersetzung00:14:09 Listen
Wortanalyse00:29:30 Listen
Tafsir01:04:26 Listen
Tajweed00:30:38 Listen

Lektion 15: Al-Baqarah:92-103 البقرة

Uebersetzung00:14:35 Listen
Wortanalyse00:31:32 Listen
Tafsir 92-9901:00:15 Listen
Tafsir 100-10300:25:50 Listen
Tajweed00:22:49 Listen

Lektion 16: Al-Baqarah:104-112 البقرة

Uebersetzung00:09:56 Listen
Wortanalyse00:26:01 Listen
Tafsir01:13:28 Listen
Tajweed00:21:05 Listen

Lektion 17: Al-Baqarah:113-121 البقرة

Uebersetzung00:09:29 Listen
Wortanalyse00:25:28 Listen
Tafsir01:23:48 Listen
Tajweed00:20:37 Listen

Lektion 18: Al-Baqarah:122-129 البقرة

Uebersetzung00:09:40 Listen
Wortanalyse00:36:24 Listen
Tafsir 122-12300:31:29 Listen
Tafsir 124-12900:56:15 Listen
Tajweed00:34:17 Listen

Lektion 19: Al-Baqarah:130-141 البقرة

Uebersetzung00:11:55 Listen
Wortanalyse00:28:06 Listen
Tafsir 130-13200:38:14 Listen
Tafsir 133-14100:46:26 Listen
Tajweed00:31:20 Listen

سیقول :2

Lektion 20: Al-Baqarah:142-152 البقرة

Uebersetzung00:14:21 Listen
Wortanalyse00:24:09 Listen
Tafsir 142-14300:53:45 Listen
Tafsir 144-15200:37:21 Listen
Tajweed00:35:55 Listen

Lektion 21: Al-Baqarah:153-162 البقرة

Uebersetzung00:10:13 Listen
Wortanalyse00:23:07 Listen
Tafsir 153-15700:51:59 Listen
Tafsir 158-16200:22:04 Listen
Tajweed00:23:11 Listen

Lektion 22: Al-Baqarah:163-171 البقرة

Uebersetzung00:11:35 Listen
Wortanalyse00:32:38 Listen
Tafsir01:06:34 Listen
Tajweed00:28:01 Listen

Lektion 23: Al-Baqarah:172-176 البقرة

Uebersetzung00:06:37 Listen
Wortanalyse00:31:24 Listen
Tafsir01:08:30 Listen
Tajweed00:15:28 Listen

Lektion 24: Al-Baqarah:177-182 البقرة

Uebersetzung00:09:41 Listen
Wortanalyse00:34:43 Listen
Tafsir01:30:49 Listen
Tajweed00:21:21 Listen

Lektion 25: Al-Baqarah:183-188 البقرة

Uebersetzung00:12:07 Listen
Wortanalyse00:39:41 Listen
Tafsir 183-18501:02:33 Listen
Tafsir 186-18800:43:06 Listen
Tajweed00:25:05 Listen

Lektion 26: Al-Baqarah:189-196 البقرة

Uebersetzung00:10:56 Listen
Wortanalyse00:40:40 Listen
Tafsir01:19:53 Listen
Tajweed00:20:03 Listen

Lektion 27: Al-Baqarah:197-203 البقرة

Uebersetzung00:08:43 Listen
Wortanalyse00:42:01 Listen
Hajj-Reise00:23:19 Listen
Tafsir00:39:01 Listen
Tajweed00:15:46 Listen

Lektion 28: Al-Baqarah:204-214 البقرة

Uebersetzung00:16:43 Listen
Wortanalyse00:44:01 Listen
Tafsir01:24:23 Listen
Tajweed00:21:31 Listen

Lektion 29: Al-Baqarah:215-220 البقرة

Uebersetzung00:11:52 Listen
Wortanalyse00:33:54 Listen
Tafsir01:23:14 Listen
Tajweed00:20:38 Listen

Lektion 30: Al-Baqarah:221-228 البقرة

Uebersetzung00:11:46 Listen
Tafsir01:53:23 Listen
Tajweed00:20:38 Listen

Lektion 31: Al-Baqarah:229-233 البقرة

Uebersetzung00:15:37 Listen
Wortanalyse-Tafsir01:49:58 Listen

Lektion 32: Al-Baqarah:234-242 البقرة

Uebersetzung00:13:53 Listen
Tafsir01:41:02 Listen

Lektion 33: Al-Baqarah:243-252 البقرة

Uebersetzung00:18:50 Listen
Tafsir01:51:20 Listen

تلک الرسل :3

Lektion 34: Al-Baqarah:253-260 البقرة

Uebersetzung00:21:21 Listen
Tafsir02:00:48 Listen

Lektion 35: Al-Baqarah:261-266 البقرة

Uebersetzung00:12:34 Listen
Tafsir01:27:42 Listen

Lektion 36: Al-Baqarah:267-274 البقرة

Uebersetzung00:12:37 Listen
Tafsir02:12:21 Listen

Lektion 37: Al-Baqarah:275-281 البقرة

Uebersetzung00:13:32 Listen
Tafsir01:44:10 Listen

Lektion 38: Al-Baqarah:282-283 البقرة

Uebersetzung00:13:16 Listen
Tafsir01:40:11 Listen

Lektion 39: Al-Baqarah:284-286 البقرة

Uebersetzung00:08:04 Listen
Tafsir01:20:20 Listen

Lektion 40: Aal-e-'Imran:1-13 آل عمران

Uebersetzung00:16:06 Listen
Tafsir01:48:25 Listen

Lektion 41: Aal-e-'Imran:14-22 آل عمران

Uebersetzung00:10:40 Listen
Tafsir01:57:05 Listen

Lektion 42: Aal-e-'Imran:23-32 آل عمران

Uebersetzung00:17:00 Listen
Tafsir01:42:57 Listen

Lektion 43: Aal-e-'Imran:33-44 آل عمران

Uebersetzung00:15:11 Listen
Tafsir01:44:36 Listen

Lektion 44: Aal-e-'Imran:45-63 آل عمران

Uebersetzung00:19:57 Listen
Tafsir 45-5301:48:47 Listen
Tafsir 54-6301:24:22 Listen

Lektion 45: Aal-e-'Imran:64-77 آل عمران

Uebersetzung00:17:25 Listen
Tafsir01:45:23 Listen

Lektion 46: Aal-e-'Imran:78-91 آل عمران

Uebersetzung00:17:22 Listen
Tafsir01:30:10 Listen

لن تنا لوا :4

Lektion 47: Aal-e-'Imran:92-109 آل عمران

Wortanalyse 92-10900:20:47 Listen
Tafsir 92-9701:21:25 Listen
Tafsir 98-10901:41:52 Listen

Lektion 48: Aal-e-'Imran:110-120 آل عمران

Wortanalyse 110-12000:16:11 Listen
Tafsir 110-11501:18:48 Listen
Tafsir 116-12001:28:59 Listen

Lektion 49: Aal-e-'Imran:121-143 آل عمران

Wortanalyse-Uebersetzung 121-14300:21:56 Listen
Tafsir 121-14301:36:49 Listen
Tafsir 127-13601:16:25 Listen
Tafsir 137-14301:30:51 Listen

Lektion 50: Aal-e-'Imran:144-155 آل عمران

Wortanalyse-Uebersetzung 144-15500:21:45 Listen
Tafsir 144-14801:05:00 Listen
Tafsir 149-15501:49:22 Listen

Lektion 51: Aal-e-'Imran:156-168 آل عمران

Wortanalyse-Uebersetzung 156-16800:18:47 Listen
Tafsir 156-16001:23:21 Listen
Tafsir 161-16801:46:38 Listen

Lektion 52: Aal-e-'Imran:169-185 آل عمران

Wortanalyse-Uebersetzung 169-18500:24:24 Listen
Tafsir 169-17501:44:30 Listen
Tafsir 176-18501:33:02 Listen

Lektion 53: Aal-e-'Imran:186-200 آل عمران

Wortanalyse-Uebersetzung 186-20000:22:08 Listen
Tafsir 186-19001:14:33 Listen
Tafsir 190-20001:44:28 Listen

Lektion 54: Al-Nisa':1-6 النسآء

Wortanalyse-Uebersetzung 1-600:11:34 Listen
Tafsir 101:14:25 Listen
Tafsir 2-601:42:09 Listen

Lektion 55: Al-Nisa':7-14 النسآء

Wortanalyse-Uebersetzung 7-1400:17:30 Listen
Tafsir 7-1401:39:07 Listen

Lektion 56: Al-Nisa':15-25 النسآء

Wortanalyse-Uebersetzung 15-2500:27:51 Listen
Tafsir 15-1801:22:10 Listen
Tafsir 19-2301:42:04 Listen
Tafsir 24-2501:32:06 Listen

والمحصنٰت :5

Lektion 57: Al-Nisa':26-35 النسآء

Wortanalyse-Uebersetzung 26-3500:17:42 Listen
Tafsir 26-3301:38:18 Listen
Tafsir 34-3501:49:50 Listen

Lektion 58: Al-Nisa':36-50 النسآء

Wortanalyse-Uebersetzung 36-5000:26:08 Listen
Tafsir 36-4001:36:33 Listen
Tafsir 41-4501:26:33 Listen
Tafsir 46-5001:15:23 Listen

Lektion 59: Al-Nisa':51-70 النسآء

Wortanalyse-Uebersetzung 51-7000:29:06 Listen
Tafsir 51-5701:19:35 Listen
Tafsir 58-6301:29:35 Listen
Tafsir 64-7001:09:40 Listen

Lektion 60: Al-Nisa':71-85 النسآء

Wortanalyse-Uebersetzung 71-8500:28:14 Listen
Tafsir 71-7701:39:13 Listen
Tafsir 78-8101:14:16 Listen
Tafsir 82-8501:11:35 Listen

Lektion 61: Al-Nisa':86-93 النسآء

Wortanalyse-Uebersetzung 86-9300:20:39 Listen
Tafsir 86-8701:03:17 Listen
Tafsir 88-9101:01:22 Listen
Tafsir 92-9301:10:44 Listen

Lektion 62: Al-Nisa':94-104 النسآء

Wortanalyse-Uebersetzung 94-10400:22:17 Listen
Tafsir 94-9701:19:17 Listen
Tafsir 98-10201:01:15 Listen
Tafsir 103-10401:17:28 Listen

Lektion 63: Al-Nisa':105-122 النسآء

Wortanalyse-Uebersetzung 105-12200:21:33 Listen
Tafsir 105-11301:26:37 Listen
Tafsir 114-12201:24:30 Listen
Shaitanische Fallen01:36:29 Listen

Lektion 64: Al-Nisa':123-134 النسآء

Wortanalyse-Uebersetzung 123-13400:16:34 Listen
Tafsir 123-12701:27:28 Listen
Tafsir 128-13401:19:33 Listen

Lektion 65: Al-Nisa':135-147 النسآء

Wortanalyse-Uebersetzung 135-14700:19:29 Listen
Tafsir 135-13901:34:20 Listen
Tafsir 140-14701:45:28 Listen

لا یحب اللہ :6

Lektion 66: Al-Nisa':148-162 النسآء

Wortanalyse-Uebersetzung 148-16200:18:07 Listen
Tafsir 148-15201:38:22 Listen
Tafsir 153-15801:23:47 Listen
Tafsir 159-16201:24:48 Listen

Lektion 67: Al-Nisa':163-176 النسآء

Wortanalyse-Uebersetzung 163-17600:20:50 Listen
Tafsir 163-17001:26:00 Listen
Tafsir 171-17401:13:21 Listen
Tafsir 174-17601:13:46 Listen

Lektion 68: Al-Ma'idah:1-5 المآئدۃ

Wortanalyse-Uebersetzung 1-500:16:07 Listen
Tafsir 1-201:47:20 Listen
Tafsir 301:24:24 Listen
Tafsir 4-501:20:17 Listen

Lektion 69: Al-Ma'idah:6-14 المآئدۃ

Wortanalyse-Uebersetzung 6-1400:19:44 Listen
Tafsir 601:29:45 Listen
Tafsir 7-1101:13:40 Listen
Tafsir 12-1401:29:19 Listen

Lektion 70: Al-Ma'idah:15-26 المآئدۃ

Wortanalyse-Uebersetzung 15-2600:19:20 Listen
Tafsir 15-1801:08:50 Listen
Tafsir 19-2601:32:40 Listen
Tajweed00:18:54 Listen

Lektion 71: Al-Ma'idah:27-40 المآئدۃ

Wortanalyse-Uebersetzung 27-4000:21:50 Listen
Tafsir 27-3201:30:46 Listen
Tafsir 33-4001:35:31 Listen
Tajweed00:22:02 Listen

Lektion 72: Al-Ma'idah:41-50 المآئدۃ

Wortanalyse-Uebersetzung00:25:47 Listen
Tafsir 41-4301:18:56 Listen
Tafsir 44-4701:10:50 Listen
Tafsir 48-5001:14:10 Listen
Tajweed00:26:36 Listen

Lektion 73: Al-Ma'idah:51-66 المآئدۃ

Wortanalyse-Uebersetzung 51-6600:28:56 Listen
Tafsir 51-5301:10:40 Listen
Tafsir 5401:01:17 Listen
Tafsir 55-6101:26:56 Listen
Tafsir 62-6601:27:10 Listen
Tajweed00:27:10 Listen

Lektion 74: Al-Ma'idah:67-82 المآئدۃ

Wortanalyse-Uebersetzung 67-8200:27:02 Listen
Tafsir 67-7101:25:26 Listen
Tafsir 72-7801:11:55 Listen
Tafsir 79-8201:15:35 Listen
Tajweed00:22:56 Listen

واذا سمعوا :7

Lektion 75: Al-Ma'idah:83-93 المآئدۃ

Wortanalyse-Uebersetzung 83-9300:15:30 Listen
Tafsir 83-8901:03:28 Listen
Tafsir 90-9300:55:27 Listen
Tajweed00:17:00 Listen

Lektion 76: Al-Ma'idah:94-108 المآئدۃ

Wortanalyse-Uebersetzung 94-10800:23:40 Listen
Tafsir 94-10001:28:21 Listen
Tafsir 101-10801:29:38 Listen

Lektion 77: Al-Ma'idah:109-120 المآئدۃ

Wortanalyse-Uebersetzung 109-12000:17:14 Listen
Tafsir 109-11501:19:05 Listen
Tafsir 116-12001:07:36 Listen

Lektion 78: Al-'An'am:1-19 الأنعام

Wortanalyse-Uebersetzung 1-1900:24:23 Listen
Tafsir 1-701:29:22 Listen
Tafsir 8-1901:25:22 Listen

Lektion 79: Al-'An'am:20-39 الأنعام

Wortanalyse-Uebersetzung 20-3900:25:04 Listen
Tafsir 20-2801:32:23 Listen
Tafsir 29-3901:23:15 Listen

Lektion 80: Al-'An'am:40-59 الأنعام

Wortanalyse-Uebersetzung 40-5900:25:21 Listen
Tafsir 40-4701:15:56 Listen
Tafsir 48-5901:35:04 Listen

Lektion 81: Al-'An'am:60-73 الأنعام

Wortanalyse-Uebersetzung 60-7300:21:57 Listen
Tafsir 60-6901:26:12 Listen
Tafsir 70-7300:56:30 Listen

Lektion 82: Al-'An'am:74-92 الأنعام

Wortanalyse-Uebersetzung 74-9200:23:04 Listen
Tafsir 74-9201:55:59 Listen

Lektion 83: Al-'An'am:93-110 الأنعام

Wortanalyse-Uebersetzung 93-11000:29:20 Listen
Tafsir 93-9801:20:28 Listen
Tafsir 99-11001:24:24 Listen

ولو اننا :8

Lektion 84: Al-'An'am:111-127 الأنعام

Wortanalyse-Uebersetzung 111-12700:15:30 Listen
Tafsir 111-11501:03:28 Listen
Tafsir 116-12100:55:27 Listen
Tafsir 122-12700:17:00 Listen

Lektion 85: Al-'An'am:128-140 الأنعام

Wortanalyse-Uebersetzung 128-14000:23:40 Listen
Tafsir 128-13401:28:21 Listen
Tafsir 135-14001:29:38 Listen

Lektion 86: Al-'An'am:141-150 الأنعام

Wortanalyse-Uebersetzung 141-15000:17:14 Listen
Tafsir 141-15001:19:05 Listen

Lektion 87: Al-'An'am:151-165 الأنعام

Wortanalyse-Uebersetzung 151-16501:07:36 Listen
Tafsir 151-15300:24:23 Listen
Tafsir 154-16501:29:22 Listen

Lektion 88: Al-A'raf:1-25 الأعراف

Wortanalyse-Uebersetzung 1-2501:25:22 Listen
Tafsir 1-1000:25:04 Listen
Tafsir 11-2501:32:23 Listen

Lektion 89: Al-A'raf:26-39 الأعراف

Wortanalyse-Uebersetzung 26-3901:23:15 Listen
Tafsir 26-3100:25:21 Listen
Tafsir 32-3901:15:56 Listen

Lektion 90: Al-A'raf:40-53 الأعراف

Wortanalyse-Uebersetzung 40-5301:35:04 Listen
Tafsir 40-5300:21:57 Listen

Lektion 91: Al-A'raf:54-72 الأعراف

Wortanalyse-Uebersetzung 54-7201:26:12 Listen
Tafsir 54-5500:56:30 Listen
Tafsir 56-7200:23:04 Listen

Lektion 92: Al-A'raf:73-102 الأعراف

Wortanalyse-Uebersetzung 73-10200:32:48 Listen
Tafsir 73-8401:11:19 Listen
Tafsir 85-9300:59:44 Listen

قال الملا :9

Lektion 93: Al-A'raf:103-137 الأعراف

Wortanalyse-Uebersetzung 103-13700:28:34 Listen
Tafsir 103-12601:16:58 Listen
Tafsir 127-13701:02:54 Listen

Lektion 94: Al-A'raf:138-153 الأعراف

Wortanalyse-Uebersetzung 138-15300:22:23 Listen
Tafsir 138-15301:36:47 Listen

Lektion 95: Al-A'raf:154-168 الأعراف

Wortanalyse-Uebersetzung 154-16800:24:14 Listen
Tafsir 154-16001:26:02 Listen
Tafsir 161-16801:07:28 Listen

Lektion 96: Al-A'raf:169-187 الأعراف

Wortanalyse-Uebersetzung 169-18700:22:40 Listen
Tafsir 169-17501:18:35 Listen
Tafsir 175-18701:19:52 Listen

Lektion 97: Al-A'raf:188-206 الأعراف

Wortanalyse-Uebersetzung 188-20600:18:05 Listen
Tafsir 188-20601:46:20 Listen

Lektion 98: Al-Anfal:1-19 الأنفال

Intro Schlacht von Badr01:06:24 Listen
Wortanalyse-Uebersetzung 1-1900:20:57 Listen
Tafsir 1-801:13:08 Listen
Tafsir 9-1901:26:42 Listen

Lektion 99: Al-Anfal:20-40 الأنفال

Wortanalyse-Uebersetzung 20-4000:21:26 Listen
Tafsir 20-2501:19:22 Listen
Tafsir 26-4001:30:09 Listen

وا علموآ :10

Lektion 100: Al-Anfal:41-58 الأنفال

Wortanalyse-Uebersetzung 41-5800:20:50 Listen
Tafsir 41-4601:19:09 Listen
Tafsir 47-5801:26:41 Listen

Lektion 101: Al-Anfal:59-75 الأنفال

Wortanalyse-Uebersetzung 59-7500:20:38 Listen
Tafsir 59-6400:56:24 Listen
Tafsir 65-7501:24:58 Listen

Lektion 102: Al-Tawbah:1-15 التوبة

Wortanalyse-Uebersetzung 1-1500:19:15 Listen
Tafsir 1-501:06:40 Listen
Tafsir 6-1501:08:57 Listen

Lektion 103: Al-Tawbah:16-28 التوبة

Wortanalyse-Uebersetzung 16-2800:17:13 Listen
Tafsir 16-2401:31:54 Listen
Tafsir 25-2800:43:00 Listen

Lektion 104: Al-Tawbah:29-37 التوبة

Wortanalyse-Uebersetzung 29-3700:15:17 Listen
Tafsir 29-3701:31:10 Listen

Lektion 105: Al-Tawbah:38-52 التوبة

Wortanalyse-Uebersetzung 38-5200:19:30 Listen
Tafsir 38-4201:20:34 Listen
Tafsir 43-5200:57:21 Listen

Lektion 106: Al-Tawbah:53-63 التوبة

Wortanalyse-Uebersetzung 53-6300:11:30 Listen
Tafsir 53-5900:50:14 Listen
Tafsir 60-6301:14:53 Listen

Lektion 107: Al-Tawbah:64-74 التوبة

Wortanalyse-Uebersetzung 64-7400:16:43 Listen
Tafsir 64-6900:49:21 Listen
Tafsir 70-7400:51:43 Listen

Lektion 108: Al-Tawbah:75-93 التوبة

Wortanalyse-Uebersetzung 75-9300:21:42 Listen
Tafsir 75-9301:17:06 Listen

یعتذرون :11

Lektion 109: Al-Tawbah:94-106 التوبة

Wortanalyse 94-10600:17:27 Listen
Tafsir 94-10601:35:45 Listen

Lektion 110: Al-Tawbah:107-116 التوبة

Wortanalyse-Uebersetzung 107-11600:12:38 Listen
Tafsir 107-11601:31:20 Listen

Lektion 111: Al-Tawbah:117-129 التوبة

Wortanalyse-Uebersetzung 117-12900:16:37 Listen
Tafsir 117-12901:25:33 Listen

Lektion 112: Yunus:1-20 يونس

Wortanalyse-Uebersetzung 1-2000:24:44 Listen
Tafsir 1-2001:32:10 Listen

Lektion 113: Yunus:21-30 يونس

Wortanalyse-Uebersetzung 21-3000:14:47 Listen
Tafsir 21-3001:26:56 Listen

Lektion 114: Yunus:31-53 يونس

Wortanalyse-Uebersetzung 31-5300:21:15 Listen
Tafsir 31-5301:33:48 Listen

Lektion 115: Yunus:54-74 يونس

Wortanalyse-Uebersetzung 54-7400:18:55 Listen
Tafsir 54-7401:23:15 Listen

Lektion 116: Yunus:75-109 يونس

Wortanalyse-Uebersetzung 75-10900:29:46 Listen
Tafsir 75-10901:32:40 Listen

وما من دآبّۃ :12

Lektion 117: Hud:1-24 هود

Wortanalyse-Uebersetzung 1-2400:26:24 Listen
Tafsir 1-2401:32:54 Listen

Lektion 118: Hud:24-49 هود

Wortanalyse-Uebersetzung 24-4900:27:04 Listen
Tafsir 24-4901:34:22 Listen

Lektion 119: Hud:50-83 هود

Wortanalyse-Uebersetzung 50-8300:29:25 Listen
Tafsir 50-8301:31:13 Listen

Lektion 120: Hud:84-101 هود

Wortanalyse-Uebersetzung 84-10100:18:35 Listen
Tafsir 84-10101:09:50 Listen

Lektion 121: Hud:102-123 هود

Wortanalyse-Uebersetzung 102-12300:18:39 Listen
Tafsir 102-12301:18:34 Listen

Lektion 122: Yusuf:1-18 يوسف

Wortanalyse-Uebersetzung 1-1800:15:56 Listen
Tafsir 1-1801:35:40 Listen

Lektion 123: Yusuf:19-35 يوسف

Wortanalyse-Uebersetzung 19-3500:20:12 Listen
Tafsir 19-3501:23:58 Listen

Lektion 124: Yusuf:36-52 يوسف

Wortanalyse-Uebersetzung 36-5200:19:53 Listen
Tafsir 36-5701:33:54 Listen

ومآابرئ :13

Lektion 125: Yusuf:58-87 يوسف

Wortanalyse-Uebersetzung 58-8700:31:23 Listen
Tafsir 58-8701:27:21 Listen

Lektion 126: Yusuf:88-111 يوسف

Wortanalyse-Uebersetzung 88-11100:21:38 Listen
Tafsir 88-1101:21:54 Listen

Lektion 127: Al-Ra'd:1-17 الرعد

Wortanalyse-Uebersetzung 1-1700:22:18 Listen
Tafsir 1-500:52:47 Listen
Tafsir 6-1701:32:24 Listen

Lektion 128: Al-Ra'd:18-43 الرعد

Wortanalyse-Uebersetzung 18-4300:28:50 Listen
Tafsir 18-4301:37:44 Listen

Lektion 129: Ibrahim:1-17 إبراهيم

Wortanalyse-Uebersetzung 1-1700:17:58 Listen
Tafsir 1-1701:22:13 Listen

Lektion 130: Ibrahim:18-34 إبراهيم

Wortanalyse-Uebersetzung 18-3400:20:18 Listen
Tafsir 18-3401:27:25 Listen

Lektion 131: Ibrahim:35-52 إبراهيم

Wortanalyse-Uebersetzung 35-5200:15:43 Listen
Tafsir 35-5201:14:02 Listen

ربما :14

Lektion 132: Al-Hijr:1-50 الحجر

Wortanalyse-Uebersetzung 1-5000:24:03 Listen
Tafsir 1-5001:34:02 Listen

Lektion 133: Al-Hijr:51-99 الحجر

Wortanalyse-Uebersetzung 51-9900:19:32 Listen
Tafsir 51-9901:34:30 Listen

Lektion 134: Al-Nahl:1-21 النحل

Wortanalyse-Uebersetzung 1-2100:15:01 Listen
Tafsir 1-2101:27:39 Listen

Lektion 135: Al-Nahl:22-40 النحل

Wortanalyse-Uebersetzung 22-4000:19:33 Listen
Tafsir 22-4001:20:32 Listen

Lektion 136: Al-Nahl:41-64 النحل

Wortanalyse-Uebersetzung 41-6400:20:46 Listen
Tafsir 41-6401:27:12 Listen

Lektion 137: Al-Nahl:65-79 النحل

Wortanalyse-Uebersetzung 65-7900:17:59 Listen
Tafsir 65-7901:18:28 Listen

Lektion 138: Al-Nahl:80-95 النحل

Wortanalyse-Uebersetzung 80-9500:17:45 Listen
Tafsir 80-9501:00:59 Listen

Lektion 139: Al-Nahl:96-113 النحل

Wortanalyse-Uebersetzung 96-11300:15:37 Listen
Tafsir 96-11301:19:37 Listen

Lektion 140: Al-Nahl:114-128 النحل

Wortanalyse-Uebersetzung 114-12800:13:09 Listen
Tafsir 114-12801:08:30 Listen

سبحٰن الذیٓ :15

Lektion 141: Bani Isra'il:1-10 بنی اسرائیل

Wortanalyse-Uebersetzung 1-1000:12:01 Listen
Tafsir 1-1001:07:25 Listen

Lektion 142: Bani Isra'il:11-22 بنی اسرائیل

Wortanalyse-Uebersetzung 11-2200:13:21 Listen
Tafsir 11-2201:01:26 Listen

Lektion 143: Bani Isra'il:23-39 بنی اسرائیل

Wortanalyse-Uebersetzung 23-3900:17:30 Listen
Tafsir 23-3901:22:47 Listen

Lektion 144: Bani Isra'il:23-39 Part 2 بنی اسرائیل

Tafsir 23-39 Part 200:57:00 Listen

Lektion 145: Bani Isra'il:40-60 بنی اسرائیل

Wortanalyse-Uebersetzung 40-6000:21:40 Listen
Tafsir 40-6001:21:38 Listen

Lektion 146: Bani Isra'il:61-65 بنی اسرائیل

Wortanalyse-Uebersetzung 61-6500:05:36 Listen
Tafsir 61-6500:55:50 Listen
Machenschaften-Shaitans00:31:01 Listen

Lektion 147: Bani Isra'il:66-77 بنی اسرائیل

Wortanalyse-Uebersetzung 66-7700:12:10 Listen
Tafsir 66-7700:58:36 Listen

Lektion 148: Bani Isra'il:78-93 بنی اسرائیل

Wortanalyse-Uebersetzung 78-9300:14:00 Listen
Tafsir 78-9301:14:13 Listen

Lektion 149: Bani Isra'il:94-11 بنی اسرائیل

Wortanalyse-Uebersetzung 94-11100:18:10 Listen
Tafsir 94-11101:12:30 Listen

Lektion 150: Al-Kahf:1-8 الكهف

Die Fitna Dajjal01:09:52 Listen
Wortanalyse-Uebersetzung 1-800:06:09 Listen
Tafsir 1-801:28:29 Listen

Lektion 151: Al-Kahf:9-26 الكهف

Wortanalyse-Uebersetzung 9-2600:23:15 Listen
Tafsir 9-2601:40:38 Listen

Lektion 152: Al-Kahf:27-44 الكهف

Wortanalyse-Uebersetzung 27-4400:18:53 Listen
Tafsir 27-4401:32:33 Listen

Lektion 153: Al-Kahf:45-59 الكهف

Wortanalyse-Uebersetzung 45-5900:18:06 Listen
Tafsir 45-5901:36:11 Listen

Lektion 154: Al-Kahf:60-82 الكهف

Wortanalyse-Uebersetzung 60-8200:19:23 Listen
Tafsir 60-8201:15:07 Listen

قال الم :16

Lektion 155: Al-Kahf:83-99 الكهف

Wortanalyse-Uebersetzung 83-9900:12:00 Listen
Tafsir 83-9901:07:21 Listen

Lektion 156: Al-Kahf:100-110 الكهف

Wortanalyse-Uebersetzung 100-11000:08:33 Listen
Tafsir 100-11001:11:33 Listen

Lektion 157: Maryam:1-40 مريم

Wortanalyse-Uebersetzung 1-4000:24:40 Listen
Tafsir 1-4001:36:44 Listen

Lektion 158: Maryam:41-65 مريم

Wortanalyse-Uebersetzung 41-6500:18:01 Listen
Tafsir 41-6501:17:54 Listen

Lektion 159: Maryam:66-98 مريم

Wortanalyse-Uebersetzung 66-9800:19:51 Listen
Tafsir 66-9801:19:20 Listen

Lektion 160: Ta-Ha:1-40 طہٰ

Wortanalyse-Uebersetzung 1-4000:18:57 Listen
Tafsir 1-4001:26:43 Listen

Lektion 161: Ta-Ha:41-76 طہٰ

Wortanalyse-Uebersetzung 41-7600:24:53 Listen
Tafsir 41-7601:28:26 Listen

Lektion 162: Ta-Ha:77-104 طہٰ

Wortanalyse-Uebersetzung 77-10400:20:53 Listen
Tafsir 77-10401:28:03 Listen

Lektion 163: Ta-Ha:105-135 طہٰ

Wortanalyse-Uebersetzung 105-13500:21:36 Listen
Tafsir 105-11400:53:13 Listen
Tafsir 115-13500:49:48 Listen

اقترب للناس :17

Lektion 164: Al-Anbiya':1-29 الأنبياء

Wortanalyse-Uebersetzung 1-2900:19:57 Listen
Tafsir 1-1500:56:29 Listen
Tafsir 16-2900:27:02 Listen

Lektion 165: Al-Anbiya':30-50 الأنبياء

Wortanalyse-Uebersetzung 30-5000:17:25 Listen
Tafsir 30-3500:54:09 Listen
Tafsir 36-5000:29:33 Listen

Lektion 166: Al-Anbiya':51-82 الأنبياء

Wortanalyse-Uebersetzung 51-8200:19:47 Listen
Tafsir 51-7300:50:24 Listen
Tafsir 74-8200:27:13 Listen

Lektion 167: Al-Anbiya':83-112 الأنبياء

Wortanalyse-Uebersetzung 83-11200:19:26 Listen
Tafsir 83-9400:59:05 Listen
Tafsir 95-11200:25:34 Listen

Lektion 168: Al-Hajj:1-24 الحج

Wortanalyse-Uebersetzung 1-2400:23:05 Listen
Tafsir 1-1000:59:53 Listen
Tafsir 11-2400:36:56 Listen

Lektion 169: Al-Hajj:25-37 الحج

Wortanalyse-Uebersetzung 25-3700:14:17 Listen
Tafsir 25-3201:10:18 Listen
Tafsir 33-3700:17:25 Listen

Lektion 170: Al-Hajj:38-64 الحج

Wortanalyse-Uebersetzung 38-6400:25:19 Listen
Tafsir 38-4100:42:10 Listen
Tafsir 42-6400:48:13 Listen

Lektion 171: Al-Hajj:65-78 الحج

Wortanalyse-Uebersetzung 65-7800:15:25 Listen
Tafsir 68-7000:31:35 Listen
Tafsir 71-7800:46:37 Listen

Click here to Download multiple files!

Want to see a Simple Table? Please CLICK Here!