alhudalogo

Sahih Bukhari - Urdu By Dr. Farhat Hashmi

Al-Huda Podcasts

Book : 5 - Kitab al-Salat - Kitab al-Janai'z کتاب الصلوۃ - کتاب الجنائز

کتاب الصلوۃ حدیث 345-35400:29:00 Listen
کتاب الصلوۃ حدیث 355-36700:34:24 Listen
کتاب الصلوۃ حدیث 368-37500:26:36 Listen
کتاب الصلوۃ حدیث 376-39200:30:38 Listen
کتاب الصلوۃ حدیث 393-41000:30:16 Listen
کتاب الصلوۃ حدیث 411-41600:29:00 Listen
کتاب الصلوۃ حدیث 417-42200:28:51 Listen
کتاب الصلوۃ حدیث 423-43500:30:44 Listen
کتاب الصلوۃ حدیث 436-44600:30:27 Listen
کتاب الصلوۃ حدیث 447-45700:30:37 Listen
کتاب الصلوۃ حدیث 458-46900:28:23 Listen
کتاب الصلوۃ حدیث 470-47900:31:02 Listen
کتاب الصلوۃ حدیث 480-49500:29:38 Listen
کتاب الصلٰوۃ، کتاب مواقیت الصلوۃ حدیث 496-50900:32:45 Listen
کتاب مواقیت الصلوۃ حدیث 510-51700:27:39 Listen
کتاب مواقیت الصلوۃ حدیث 518-53100:28:20 Listen
کتاب مواقیت الصلوۃ حدیث 532-54500:31:04 Listen
کتاب مواقیت الصلوۃ حدیث 546-56700:30:34 Listen
کتاب مواقیت الصلوۃ، کتاب الاذان حدیث 568-58200:30:05 Listen
کتاب الاذان حدیث 583-60100:31:59 Listen
کتاب الاذان حدیث 602-61500:27:53 Listen
کتاب الاذان حدیث 616-63300:32:10 Listen
کتاب الاذان حدیث 634-65100:26:48 Listen
کتاب الاذان حدیث 652-66000:30:24 Listen
کتاب الاذان حدیث 661-67100:28:05 Listen
کتاب الاذان حدیث 672-69500:28:30 Listen
کتاب الاذان حدیث 696-69800:31:40 Listen
کتاب الاذان حدیث 699-71600:29:01 Listen
کتاب الاذان حدیث 717-73900:31:40 Listen
کتاب الاذان حدیث 740-74100:29:50 Listen
کتاب الاذان حدیث 742-75600:30:06 Listen
کتاب الاذان حدیث 757-77000:33:16 Listen
کتاب الاذان، کتاب الصلوۃ حدیث 771-78100:24:53 Listen
کتاب الصلوۃ حدیث 782-80500:30:51 Listen
کتاب الصلوۃ حدیث 806-81500:29:59 Listen
کتاب الصلوۃ حدیث 816-82400:29:14 Listen
کتاب الصلوۃ، کتاب الجمعۃ حدیث 825-832, 1-700:28:00 Listen
کتاب الجمعۃ حدیث 8-2900:31:00 Listen
کتاب الجمعۃ حدیث 30-4500:29:54 Listen
کتاب الجمعۃ حدیث 46-6000:32:59 Listen
کتاب الجمعۃ، کتاب الخوف حدیث 61-6700:25:04 Listen
کتاب الخوف، کتاب العیدین حدیث 68-7600:29:36 Listen
کتاب العیدین حدیث 77-8500:29:36 Listen
کتاب العیدین حدیث 86-9500:29:20 Listen
کتاب العیدین، ابواب الوتر حدیث 96-10800:30:57 Listen
ابواب الوتر، کتاب الاستسقاء حدیث 109-12200:27:50 Listen
کتاب الاستسقاء حدیث 123-13600:30:06 Listen
کتاب الاستسقاء حدیث 137-14400:31:52 Listen
کتاب الاستسقاء، کتاب الکسوف حدیث 145-15200:27:27 Listen
کتاب الکسوف حدیث 153-16200:32:33 Listen
کتاب الکسوف، ابواب سجود القرآن حدیث 163-18200:28:01 Listen
ابواب سجود القرآن، ابواب تقصیرالصلوۃ حدیث 183-19700:28:38 Listen
ابواب تقصیرالصلوۃ حدیث 198-21300:35:01 Listen
ابواب تقصیرالصلوۃ حدیث Q and A00:24:23 Listen
ابواب تقصیرالصلوۃ، کتاب التہجد حدیث 214-22600:27:29 Listen
کتاب التہجد حدیث 227-24400:33:03 Listen
کتاب التہجد حدیث 245-24900:27:09 Listen
کتاب التہجد حدیث 250-26300:34:15 Listen
کتاب التہجد حدیث 264-27800:18:34 Listen
کتاب التہجد حدیث 279-28200:35:54 Listen
کتاب التہجد، ابواب العمل فی الصلوۃ حدیث 283-29900:31:08 Listen
ابواب العمل فی الصلوۃ حدیث 300-31400:26:36 Listen
ابواب السہو فی الصلوۃ حدیث 315-32500:32:07 Listen
ابواب السہو فی الصلوۃ، کتاب الجنائز حدیث 326-33600:29:29 Listen
کتاب الجنائز حدیث 337-35500:27:10 Listen
کتاب الجنائز حدیث 356-36600:32:53 Listen
کتاب الجنائز حدیث 367-37500:31:03 Listen
کتاب الجنائز حدیث 376-38500:21:22 Listen
کتاب الجنائز حدیث 386-39100:35:11 Listen
کتاب الجنائز حدیث 392-40700:29:44 Listen
کتاب الجنائز حدیث 408-42200:34:46 Listen
کتاب الجنائز حدیث 423-42400:24:23 Listen
کتاب الجنائز حدیث 425-43200:27:46 Listen
کتاب الجنائز حدیث 433-43700:32:36 Listen
کتاب الجنائز حدیث 438-44900:29:38 Listen
کتاب الجنائز حدیث 450-46800:31:42 Listen
کتاب الجنائز حدیث 469-47700:29:17 Listen

Book : 9 - Kitab al Buyu' - Kitab al-Istiqraz کتاب البیوع - کتاب فی الاستقراض

کتاب البیوع حدیث 263-27300:29:58 Listen
کتاب البیوع حدیث 274-29100:30:08 Listen
کتاب البیوع حدیث 292-30100:27:34 Listen
کتاب البیوع حدیث 302-30900:29:42 Listen
کتاب البیوع حدیث 310-32400:30:33 Listen
کتاب البیوع حدیث 325-33500:28:57 Listen
کتاب البیوع حدیث 336-35300:31:29 Listen
کتاب البیوع حدیث 354-36700:30:39 Listen
کتاب البیوع حدیث 368-38600:27:55 Listen
کتاب البیوع حدیث 387-40800:28:11 Listen
کتاب البیوع حدیث 409-42300:34:03 Listen
کتاب البیوع حدیث 424-43700:25:52 Listen
کتاب البیوع، کتاب السلم حدیث 438-45700:30:10 Listen
کتاب الشفعۃ، کتاب الاجارات حدیث 458-46600:29:58 Listen
کتاب الاجارات حدیث 467-47400:31:08 Listen
کتاب الاجارات حدیث 475-48500:32:56 Listen
کتاب الحوالات حدیث 486-48800:28:54 Listen
کتاب الحوالات حدیث 489-49400:27:24 Listen
کتاب الحوالات، کتاب الوکالۃ حدیث 495-50300:31:08 Listen
کتاب الوکالۃ حدیث 504-51200:29:59 Listen
کتاب المزارعۃ حدیث 513-52000:26:01 Listen
کتاب المزارعۃ حدیث 521-52600:31:52 Listen
کتاب المزارعۃ حدیث 527-53200:29:25 Listen
کتاب المزارعۃ، کتاب المساقات حدیث 533-54600:29:29 Listen
کتاب المساقات حدیث 547-55800:29:16 Listen
کتاب المساقات حدیث 559-56500:27:39 Listen
کتاب المساقات، کتاب فی الاستقراض حدیث 566-57400:32:03 Listen
کتاب فی الاستقراض حدیث 575-58600:30:37 Listen
کتاب فی الاستقراض حدیث 587-59200:33:06 Listen

Book : 12 - Kitab al-Jihadi Wa al-Sair کتاب الجہاد والسیر

کتاب الجہاد والسیر حدیث 41-4600:25:19 Listen
کتاب الجہاد والسیر حدیث 47-5500:31:32 Listen
کتاب الجہاد والسیر حدیث 56-6300:34:02 Listen
کتاب الجہاد والسیر حدیث 64-7800:30:30 Listen
کتاب الجہاد والسیر حدیث 79-9800:32:34 Listen
کتاب الجہاد والسیر حدیث 99-10900:27:46 Listen
کتاب الجہاد والسیر حدیث 110-11400:29:18 Listen
کتاب الجہاد والسیر حدیث 115-13200:30:38 Listen
کتاب الجہاد والسیر حدیث 133-14400:28:09 Listen
کتاب الجہاد والسیر حدیث 145-15400:26:02 Listen
کتاب الجہاد والسیر حدیث 155-17200:30:28 Listen
کتاب الجہاد والسیر حدیث 173-19000:29:43 Listen
کتاب الجہاد والسیر حدیث 191-19900:33:38 Listen
کتاب الجہاد والسیر حدیث 200-20900:33:58 Listen
کتاب الجہاد والسیر حدیث 210-21600:23:10 Listen
کتاب الجہاد والسیر حدیث 217-23200:29:08 Listen
کتاب الجہاد والسیر حدیث 233-25300:31:19 Listen
کتاب الجہاد والسیر حدیث 254-26300:30:18 Listen
کتاب الجہاد والسیر حدیث 264-27500:30:29 Listen
کتاب الجہاد والسیر حدیث 276-28100:34:11 Listen
کتاب الجہاد والسیر حدیث 282-29000:22:26 Listen
کتاب الجہاد والسیر حدیث 291-30300:29:13 Listen
کتاب الجہاد والسیر حدیث 304-31000:29:24 Listen
کتاب الجہاد والسیر حدیث 311-32400:28:52 Listen
کتاب الجہاد والسیر حدیث 325-33000:26:35 Listen
کتاب الجہاد والسیر حدیث 331-34700:31:34 Listen
کتاب الجہاد والسیر حدیث 348-35800:30:07 Listen
کتاب الجہاد والسیر حدیث 359-36800:25:42 Listen
کتاب الجہاد والسیر حدیث 369-38300:28:45 Listen
کتاب الجہاد والسیر حدیث 384-39500:28:06 Listen
کتاب الجہاد والسیر حدیث 396-41200:29:42 Listen

Book : 14 - Kitab al-Ahadith al-Anbiya' کتاب الاحادیثِ الانبیاء

کتاب الاحادیثِ الانبیاء حدیث 543-54500:49:12 Listen
کتاب الاحادیثِ الانبیاء حدیث 546-54700:28:37 Listen
کتاب الاحادیثِ الانبیاء حدیث 548-55200:27:31 Listen
کتاب الاحادیثِ الانبیاء حدیث 553-55700:44:43 Listen
کتاب الاحادیثِ الانبیاء00:31:55 Listen
کتاب الاحادیثِ الانبیاء حدیث 558-56400:37:30 Listen
کتاب الاحادیثِ الانبیاء حدیث 565-56700:45:00 Listen
کتاب الاحادیثِ الانبیاء حدیث 568-57200:31:03 Listen
کتاب الاحادیثِ الانبیاء حدیث 573-57900:31:01 Listen
کتاب الاحادیثِ الانبیاء حدیث 580-58300:57:51 Listen
کتاب الاحادیثِ الانبیاء حدیث 584-58700:50:46 Listen
کتاب الاحادیثِ الانبیاء حدیث 588-59000:59:36 Listen
کتاب الاحادیثِ الانبیاء حدیث 591-59400:29:27 Listen
کتاب الاحادیثِ الانبیاء حدیث 595-60200:47:19 Listen
کتاب الاحادیثِ الانبیاء حدیث 603-60400:26:57 Listen
کتاب الاحادیثِ الانبیاء حدیث 60500:26:58 Listen
کتاب الاحادیثِ الانبیاء حدیث 606-61200:48:59 Listen
کتاب الاحادیثِ الانبیاء حدیث 613-61400:56:26 Listen
کتاب الاحادیثِ الانبیاء حدیث 615-61600:30:21 Listen
کتاب الاحادیثِ الانبیاء حدیث 617-62000:31:40 Listen
کتاب الاحادیثِ الانبیاء حدیث 621-62300:33:53 Listen
کتاب الاحادیثِ الانبیاء حدیث 624-62700:29:43 Listen
کتاب الاحادیثِ الانبیاء حدیث 628-63100:24:23 Listen
کتاب الاحادیثِ الانبیاء حدیث 632-63300:28:59 Listen
کتاب الاحادیثِ الانبیاء حدیث 634-63500:26:54 Listen
کتاب الاحادیثِ الانبیاء حدیث 636-63900:26:03 Listen
کتاب الاحادیثِ الانبیاء حدیث 640-64200:24:10 Listen
کتاب الاحادیثِ الانبیاء حدیث 643-64500:35:36 Listen
کتاب الاحادیثِ الانبیاء حدیث 646-65200:34:40 Listen
کتاب الاحادیثِ الانبیاء حدیث 653-65500:19:42 Listen
کتاب الاحادیثِ الانبیاء حدیث 656-65900:49:15 Listen
کتاب الاحادیثِ الانبیاء حدیث 660-66400:26:29 Listen
کتاب الاحادیثِ الانبیاء حدیث 665-67000:33:37 Listen
کتاب الاحادیثِ الانبیاء حدیث 671-67300:54:45 Listen
کتاب الاحادیثِ الانبیاء حدیث 674-67600:32:07 Listen
کتاب الاحادیثِ الانبیاء حدیث 677-68000:27:47 Listen
کتاب الاحادیثِ الانبیاء حدیث 681-68400:30:43 Listen
کتاب الاحادیثِ الانبیاء حدیث 685-69400:29:52 Listen

Book : 15 - Kitab al-Manaqib کتاب المناقب

شعوب و قبائل حدیث 695-69700:26:22 Listen
شعوب و قبائل حدیث 698-70300:24:29 Listen
قریش حدیث 704-70700:30:09 Listen
قریش، دیگر قبائل حدیث 708-71300:27:52 Listen
ربیعۃ، اسلم، غفار، مُزینۃ، جُھینۃ، اشجع حدیث 713-71700:33:06 Listen
اسلم، غفار، مُزینۃ، جُھینۃ، اشجع، قحطان حدیث 718-72100:27:11 Listen
خزاعۃ، ابو ذر الغفاری حدیث 722-72400:28:47 Listen
قصۃ زمزم، اپنے بزرگوں کی طرف نسبت کرنا حدیث 725-72800:27:51 Listen
بھانجے اور آذاد کردہ غلام کی نسبت، قصۃ الحبش حدیث 729-73100:22:17 Listen
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور کنیت، خاتم النبیین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ اور اخلاق حدیث 732-74300:42:47 Listen
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ اور اخلاق حدیث 744-75300:26:15 Listen
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ اور اخلاق حدیث 754-75800:24:58 Listen
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ اور اخلاق حدیث 759-76800:48:53 Listen
علامات النُبوّۃ حدیث 769-77700:58:17 Listen
علامات النُبوّۃ حدیث 778-78000:28:51 Listen
علامات النُبوّۃ حدیث 78100:27:57 Listen
علامات النُبوّۃ حدیث 782-78400:24:18 Listen
علامات النُبوّۃ حدیث 785-79200:26:47 Listen
علامات النُبوّۃ حدیث 793-79700:26:28 Listen
علامات النُبوّۃ حدیث 798-80200:25:57 Listen
علامات النُبوّۃ حدیث 803-80700:27:30 Listen
علامات النُبوّۃ حدیث 808-81100:27:10 Listen
علامات النُبوّۃ حدیث 812-81300:53:37 Listen
علامات النُبوّۃ حدیث 814-81900:25:58 Listen
علامات النُبوّۃ حدیث 820-82200:25:25 Listen
علامات النُبوّۃ حدیث 823-83400:32:23 Listen
علامات النُبوّۃ حدیث 835-84100:31:25 Listen
حدیث کی مجلس کی آداب، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت حدیث 1-300:36:56 Listen
اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت00:30:46 Listen
حدیث کی مجلس کی آداب، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت00:33:05 Listen
مہاجرین کی فضیلت، ابو بکر رضی اللہ عنہ حدیث 4-600:37:11 Listen
ابو بکر رضی اللہ عنہ حدیث 7-900:35:13 Listen
ابو بکر رضی اللہ عنہ حدیث 10-1300:33:14 Listen
ابو بکر رضی اللہ عنہ حدیث 14-1700:37:04 Listen
ابو بکر رضی اللہ عنہ حدیث 18-1900:26:21 Listen
ابو بکر رضی اللہ عنہ حدیث 20-2100:25:11 Listen
ابو بکر رضی اللہ عنہ حدیث 22-2300:25:42 Listen
ابو بکر رضی اللہ عنہ حدیث 24-2700:22:45 Listen
عمر بن الخطّاب رضی اللہ عنہ حدیث 28-3000:29:45 Listen
عمر بن الخطّاب رضی اللہ عنہ حدیث 31-3300:36:17 Listen
عمر بن الخطّاب رضی اللہ عنہ حدیث 34-3700:25:03 Listen
عمر بن الخطّاب رضی اللہ عنہ حدیث 38-4300:39:01 Listen
عثمان بن عفّان رضی اللہ عنہ حدیث 4400:20:55 Listen
عثمان بن عفّان رضی اللہ عنہ حدیث 4500:35:39 Listen
عثمان بن عفّان رضی اللہ عنہ حدیث 46-4900:21:04 Listen
عثمان بن عفّان رضی اللہ عنہ حدیث 5000:35:18 Listen
عثمان بن عفّان رضی اللہ عنہ حدیث 5000:33:27 Listen
علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ حدیث 51-5300:26:42 Listen
علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ حدیث 54-5600:38:55 Listen
جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، عبّاس بن عبد المطّلب رضی اللہ عنہ حدیث 57-5900:32:08 Listen
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں حدیث 60-6200:34:34 Listen
زبیر بن العوّام رضی اللہ عنہ حدیث 63-6700:35:01 Listen
طلحۃ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، سعد بن ابی وقّاص رضی اللہ عنہ، ابو العاص بن الربیع رضی اللہ عنہ حدیث 68-7600:24:12 Listen
زید بن حارثۃ رضی اللہ عنہ، اسامۃ بن زید رضی اللہ عنہما حدیث 77-8100:39:08 Listen
تعارف00:25:31 Listen
عبد اللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما حدیث 82-8400:44:15 Listen
عمّار بن یاسر رضی اللہ عنہ00:36:29 Listen
حذیفۃ بن یمان رضی اللہ عنہ حدیث 85-8600:35:18 Listen
ابو عبیدۃ بن الجرّاح رضی اللہ عنہ00:33:45 Listen
حسن و حسین رضی اللہ عنہما حدیث 87-8800:32:36 Listen
حسن و حسین رضی اللہ عنہما حدیث 89-9300:25:51 Listen
حسن و حسین رضی اللہ عنہما حدیث 94-9600:26:01 Listen
بلال بن رباح رضی اللہ عنہ حدیث 9700:21:22 Listen
بلال بن رباح رضی اللہ عنہ حدیث 9700:36:42 Listen
بلال بن رباح رضی اللہ عنہ حدیث 97-9900:30:57 Listen
عبد اللہ بن عبّاس رضی اللہ عنہما00:33:11 Listen
عبد اللہ بن عبّاس رضی اللہ عنہما حدیث 100-10100:33:19 Listen
خالد بن الولید رضی اللہ عنہ00:40:19 Listen
خالد بن الولید رضی اللہ عنہ، سالم مولی ابی حذیفۃ رضی اللہ عنہ حدیث 102-10300:31:02 Listen
عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ00:35:53 Listen
عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث 104-10700:35:38 Listen
معاویۃ رضی اللہ عنہ00:34:30 Listen
معاویۃ رضی اللہ عنہ حدیث 108-11000:34:58 Listen
فاطمۃ رضی اللہ عنہ00:41:17 Listen
فاطمۃ رضی اللہ عنہ حدیث 11100:29:52 Listen
عائشۃ رضی اللہ عنہا00:33:42 Listen
عائشۃ رضی اللہ عنہا00:34:23 Listen
عائشۃ رضی اللہ عنہا00:33:42 Listen
عائشۃ رضی اللہ عنہا00:33:31 Listen
عائشۃ رضی اللہ عنہا00:37:21 Listen
عائشۃ رضی اللہ عنہا00:29:33 Listen
عائشۃ رضی اللہ عنہا00:34:39 Listen
عائشۃ رضی اللہ عنہا00:33:54 Listen
عائشۃ رضی اللہ عنہا حدیث 116-11700:25:57 Listen
عائشۃ رضی اللہ عنہا حدیث 118-11900:43:02 Listen
الانصار00:33:45 Listen
الانصار00:32:05 Listen
الانصار حدیث 120-12100:46:39 Listen
الانصار حدیث 122-12600:23:47 Listen
الانصار حدیث 127-13000:33:18 Listen
الانصار حدیث 131-13500:37:57 Listen
الانصار حدیث 136-13800:38:26 Listen
الانصار حدیث 139-14200:30:21 Listen
الانصار حدیث 143-14500:33:02 Listen
سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ00:37:55 Listen
سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ حدیث 146-14800:37:37 Listen
اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ، عبّاد بن بشر رضی اللہ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ حدیث 14900:36:37 Listen
معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، سعد بن عبادۃ رضی اللہ عنہ حدیث 150-15200:48:29 Listen
ابیّ بن کعب رضی اللہ عنہ حدیث 153-15400:24:56 Listen
زید بن ثابت رضی اللہ عنہ حدیث 15500:39:43 Listen
ابو طلحۃ رضی اللہ عنہ حدیث 15600:33:34 Listen
عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ حدیث 15700:23:29 Listen
عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ حدیث 158-15900:30:22 Listen
خدیجۃ رضی اللہ عنہا00:14:37 Listen
خدیجۃ رضی اللہ عنہا حدیث 162-16400:37:56 Listen
خدیجۃ رضی اللہ عنہا حدیث 165-16800:33:32 Listen
جریر بن عبد اللہ البجلی رضی اللہ عنہ00:43:43 Listen
جریر بن عبد اللہ البجلی رضی اللہ عنہ، حذیفۃ بن یمان رضی اللہ عنہ حدیث 161-16200:26:49 Listen
ھند بنت عتبۃ بن ربیعۃ رضی اللہ عنہا00:50:19 Listen
زید بن عمرو بن نفیل حدیث 16900:20:44 Listen
بنیان الکعبۃ00:41:29 Listen
بنیان الکعبۃ حدیث 170-17100:31:28 Listen
ایام الجاھلیۃ حدیث 172-17300:40:07 Listen
ایام الجاھلیۃ حدیث 174-17500:30:01 Listen
ایام الجاھلیۃ حدیث 17600:36:42 Listen
ایام الجاھلیۃ حدیث 177-17800:35:56 Listen
ایام الجاھلیۃ حدیث 179-18000:31:48 Listen
ایام الجاھلیۃ حدیث 181-18200:37:21 Listen
ایام الجاھلیۃ حدیث 183-18400:25:25 Listen
القسامۃ فی الجاھلیۃ حدیث 185-18800:47:56 Listen
القسامۃ فی الجاھلیۃ حدیث 18900:49:38 Listen
مبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم00:24:17 Listen
مبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم00:24:17 Listen
مبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ من المشرکین بمکۃ حدیث 190-19100:43:35 Listen
ما لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ من المشرکین بمکۃ حدیث 192-19300:35:50 Listen
ما لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ من المشرکین بمکۃ حدیث 194-19600:35:40 Listen
اسلام ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ حدیث 19700:38:19 Listen
اسلام سعد رضی اللہ عنہ حدیث 19800:29:48 Listen
ذکر الجن حدیث 199-20000:38:48 Listen
اسلام ابی ذر الغفاری رضی اللہ عنہ00:32:02 Listen
اسلام ابی ذر الغفاری رضی اللہ عنہ، اسلام سعید بن زید رضی اللہ عنہ حدیث 201-20200:43:12 Listen
اسلام عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما، انشقاق القمر حدیث 206-21100:39:25 Listen
ھجرۃ الحبشۃ حدیث 21200:48:45 Listen
ھجرۃ الحبشۃ حدیث 213-21500:21:44 Listen
ھجرۃ الحبشۃ، موت النجاشی حدیث 216-22000:34:01 Listen
تقاسم المشرکین علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قصۃ ابی طالب حدیث 221-22600:36:22 Listen
المعراج حدیث 22700:33:30 Listen
المعراج، وفود الانصار الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمکۃ و بیعۃ العقبۃ حدیث 228-22900:39:01 Listen
وفود الانصار الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمکۃ و بیعۃ العقبۃ حدیث 229-23300:42:59 Listen
تزویج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشۃ و قدومھا المدینۃ و بنائہ بھا حدیث 234-23600:31:38 Listen
ھجرۃ البنی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ الی المدینۃ00:50:16 Listen
ھجرۃ البنی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ الی المدینۃ حدیث 237-24000:21:54 Listen
ھجرۃ البنی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ الی المدینۃ حدیث 241-24300:22:58 Listen
ھجرۃ البنی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ الی المدینۃ حدیث 24400:32:39 Listen
ھجرۃ البنی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ الی المدینۃ حدیث 24500:41:50 Listen
ھجرۃ البنی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ الی المدینۃ حدیث 24500:26:04 Listen
ھجرۃ البنی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ الی المدینۃ حدیث 246-24700:30:51 Listen
ھجرۃ البنی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ الی المدینۃ حدیث 248-25000:39:46 Listen
ھجرۃ البنی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ الی المدینۃ حدیث 251-25200:20:06 Listen
ھجرۃ البنی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ الی المدینۃ حدیث 25300:30:36 Listen
ھجرۃ البنی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ الی المدینۃ حدیث 254-25500:22:26 Listen
ھجرۃ البنی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ الی المدینۃ حدیث 256-25700:28:03 Listen
ھجرۃ البنی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ الی المدینۃ حدیث 25800:26:15 Listen
ھجرۃ البنی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ الی المدینۃ حدیث 259-26000:22:24 Listen
مقدم البنی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ المدینۃ حدیث 261-26300:37:41 Listen
مقدم البنی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ المدینۃ حدیث 264-26500:32:05 Listen
مقدم البنی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ المدینۃ حدیث 26600:30:54 Listen
مقدم البنی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ المدینۃ حدیث 267-26900:36:32 Listen
اقامۃ المھاجر بمکۃ بعد قضاء نسکہ، التاریخ، من این ارّخوا؟ حدیث 270-27200:36:15 Listen
قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم: اللھم امض لاصحابی ھجرتھم و مرثیتہ لمن مات بمکۃ حدیث 27300:27:08 Listen
کیف آخی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین اصحابہ حدیث 274-27600:37:58 Listen
اتیان الیہود النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین قدم المدینۃ حدیث 277-28100:35:49 Listen
اسلام سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ حدیث 282-28400:44:06 Listen

Book : 16 - Kitab al-Maghazi کتاب المغازی

غزوۃ العشیرۃ، ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یقتل ببدر حدیث 285-28600:21:57 Listen
قصۃ غزوۃ بدر حدیث 28700:37:54 Listen
قول اللہ تعالی {إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ . . .}، عدۃ اصحاب بدر حدیث 288-29600:33:43 Listen
دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الفار قریش حدیث 29700:22:34 Listen
قتل ابی جھل حدیث 298-30300:24:05 Listen
قتل ابی جھل حدیث 304-31300:23:20 Listen
قتل ابی جھل حدیث 314-31700:42:47 Listen
فضل من شھد بدرا حدیث 318-31900:28:54 Listen
فضل من شھد بدرا حدیث 320-32400:27:55 Listen
فضل من شھد بدرا حدیث 325-32600:43:08 Listen
شھود الملائکۃ بدرا حدیث 327-32800:37:09 Listen
غزوۃ بدر حدیث 329-33600:25:46 Listen
غزوۃ بدر حدیث 337-33800:30:53 Listen
غزوۃ بدر حدیث 339-34000:35:21 Listen
غزوۃ بدر حدیث 341-34200:31:08 Listen
غزوۃ بدر حدیث 34300:23:44 Listen
غزوۃ بدر حدیث 34400:32:51 Listen
غزوۃ بدر حدیث 34400:30:49 Listen
غزوۃ بدر حدیث 34500:24:28 Listen
غزوۃ بدر حدیث 346-34700:24:46 Listen
غزوۃ بدر حدیث 348-35000:24:47 Listen
غزوۃ بدر حدیث 35100:48:57 Listen
غزوۃ بدر حدیث 352-35400:29:18 Listen
غزوۃ بدر حدیث 35500:46:40 Listen
غزوۃ بدر حدیث 356-35700:31:47 Listen
غزوۃ بدر حدیث 35800:23:30 Listen
غزوۃ بدر حدیث 358-35900:28:56 Listen
غزوۃ بدر، تسمیۃ من سمّی من اھل بدر حدیث 360-36100:30:45 Listen
حدیث بنی النضیر حدیث 362-36600:48:40 Listen
حدیث بنی النضیر حدیث 36700:31:08 Listen
حدیث بنی النضیر حدیث 367-36800:32:19 Listen
قتل کعب بن الاشرف حدیث 36900:35:43 Listen
قتل ابی رافع عبد اللہ بن ابی الحقیق حدیث 370-37200:34:31 Listen
غزوۃ احد حدیث 373-37400:22:37 Listen
غزوۃ احد حدیث 37500:41:01 Listen
غزوۃ احد حدیث 376-37700:14:20 Listen
غزوۃ احد حدیث 378-38000:39:10 Listen
{إِذْ هَمَّت طَّآئِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلاَ . . .} حدیث 381-39000:41:39 Listen
{إِذْ هَمَّت طَّآئِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلاَ . . .} حدیث 391-39400:39:18 Listen
قول اللہ تعالی {إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْاْ مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ . . .}، {إِذْ تُصْعِدُونَ وَلاَ تَلْوُونَ عَلَى أحَدٍ . . . } حدیث 395-39600:32:02 Listen
{ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا …}، {لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ …}، ذکر امّ سلیط حدیث 397-39800:36:21 Listen
قتل حمزۃ بن عبد المطّلب رضی اللہ عنہ، ما اصاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الجراح یوم احد حدیث 399-40300:36:35 Listen
{الَّذِينَ اسْتَجَابُواْ لِلّهِ وَالرَّسُولِ. . .}، من قتل المسلمین یوم احد حدیث 404-40600:39:14 Listen
من قتل المسلمین یوم احد، احد جبل یحبنا ونحبہ حدیث 407-41100:34:10 Listen
غزوۃ الرجع ورعل وذکوان وبئر معونۃ حدیث 412-41300:34:42 Listen
غزوۃ الرجع ورعل وذکوان وبئر معونۃ حدیث 414-42200:40:13 Listen
غزوۃ الخندق وھی الاحزاب حدیث 423-42600:33:22 Listen
غزوۃ الخندق وھی الاحزاب حدیث 427-43300:35:25 Listen
غزوۃ الخندق وھی الاحزاب حدیث 434-43700:37:34 Listen
غزوۃ الخندق وھی الاحزاب حدیث 438-44200:33:57 Listen
مرجع النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الاحزاب و مخرجہ الی بنی قریظۃ حدیث 443-44600:33:16 Listen
مرجع النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الاحزاب و مخرجہ الی بنی قریظۃ حدیث 447-44900:40:15 Listen
غزوۃ ذات الرقاع حدیث 450-45100:34:40 Listen
غزوۃ ذات الرقاع حدیث 452-45800:34:27 Listen
غزوۃ بنی المصطلق، غزوۃ انمار حدیث 459-46100:27:36 Listen
حدیث الافک حدیث 46200:30:18 Listen
حدیث الافک حدیث 46200:21:01 Listen
حدیث الافک حدیث 46200:33:07 Listen
حدیث الافک حدیث 46200:33:20 Listen
حدیث الافک حدیث 463-46500:25:37 Listen
حدیث الافک حدیث 466-46700:28:02 Listen
غزوۃ الحدیبیۃ حدیث 468-47200:22:01 Listen
غزوۃ الحدیبیۃ حدیث 473-47700:34:51 Listen
غزوۃ الحدیبیۃ حدیث 478-47900:26:02 Listen
غزوۃ الحدیبیۃ حدیث 480-48400:34:57 Listen
غزوۃ الحدیبیۃ حدیث 485-48800:34:29 Listen
غزوۃ الحدیبیۃ حدیث 489-49000:27:40 Listen
غزوۃ الحدیبیۃ حدیث 491-49400:33:45 Listen
غزوۃ الحدیبیۃ حدیث 49500:39:33 Listen
غزوۃ الحدیبیۃ حدیث 496-49900:40:21 Listen
غزوۃ الحدیبیۃ حدیث 500-50100:20:53 Listen
غزوۃ الحدیبیۃ حدیث 502-50400:27:50 Listen
قصۃ عکل وعرینۃ حدیث 505-50600:17:13 Listen
غزوۃ ذات قرد حدیث 50700:29:32 Listen
غزوۃ خیبر حدیث 508-50900:24:32 Listen
غزوۃ خیبر حدیث 510-51300:19:14 Listen
غزوۃ خیبر حدیث 51400:37:51 Listen
غزوۃ خیبر حدیث 515-51600:20:45 Listen
غزوۃ خیبر حدیث 517-52100:28:48 Listen
غزوۃ خیبر حدیث 522-52900:40:50 Listen
غزوۃ خیبر حدیث 530-53900:20:04 Listen
غزوۃ خیبر حدیث 540-54400:32:05 Listen
غزوۃ خیبر حدیث 545-54600:30:11 Listen
غزوۃ خیبر، استعمال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اھل خیبر، معاملۃ البنی صلی اللہ علیہ وسلم اھل خیبر، الشاۃ التی سمت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم بخیبر حدیث 547-55100:38:48 Listen
غزوۃ زید بن حارثۃ حدیث 55200:25:50 Listen
عمرۃ القضاء حدیث 55300:38:55 Listen
عمرۃ القضاء حدیث 554-55900:29:16 Listen
غزوۃ موتۃ من ارض الشام حدیث 560-56500:36:43 Listen
غزوۃ موتۃ من ارض الشام، بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسامۃ بن زید الی الحرقات من جھینۃ حدیث 566-57100:34:07 Listen
غزوۃ الفتح وما بعث بہ حاطب ابی بلتعۃ الی اھل مکۃ حدیث 57200:26:30 Listen
غزوۃ الفتح فی رمضان، این رکز النبی صلی اللہ علیہ وسلم الرایۃ یوم الفتح؟ حدیث 573-57700:43:12 Listen
این رکز النبی صلی اللہ علیہ وسلم الرایۃ یوم الفتح؟ حدیث 578-58400:38:11 Listen
دخول النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اعلی مکۃ، منزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفتح حدیث 585-58800:34:31 Listen
منزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفتح، مقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمکۃ زمن الفتح حدیث 589-59300:39:39 Listen
من شھد الفتح حدیث 594-59500:30:02 Listen
من شھد الفتح حدیث 59600:26:07 Listen
من شھد الفتح حدیث 597-60300:32:33 Listen
قول اللہ تعالی {وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ۔۔۔} حدیث 604-60600:37:22 Listen
قول اللہ تعالی {وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ۔۔۔} حدیث 607-61100:40:05 Listen
غزوۃ اوطاس، غزوۃ الطائف فی شوال سنۃ ثمان حدیث 612-61400:44:28 Listen
غزوۃ الطائف فی شوال سنۃ ثمان حدیث 615-61800:31:16 Listen
غزوۃ الطائف فی شوال سنۃ ثمان حدیث 619-62000:39:15 Listen
غزوۃ الطائف فی شوال سنۃ ثمان، السریۃ التی قبل نجد، بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم خالد بن الولید الی بنی جذیمۃ حدیث 621-62800:29:56 Listen
سریۃ عبد اللہ بن حذیفۃ السھمی و علقمۃ بن مجرز المدلجی، و یقال انھا سریۃ الانصار حدیث 62900:22:52 Listen
بعث ابی موسی و معاذ الی الیمن قبل حجۃ الوداع حدیث 630-63400:42:29 Listen
بعث علی بن ابی طالب و خالد بن ولید رضی اللہ عنھما الی الیمن قبل حجۃ الوداع حدیث 635-63700:36:37 Listen
بعث علی بن ابی طالب و خالد بن ولید رضی اللہ عنھما الی الیمن قبل حجۃ الوداع، غزوۃ ذی الخلصۃ حدیث 638-64200:27:02 Listen
غزوۃ ذی الخلصۃ، غزوۃ ذات السلاسل حدیث 643-64400:41:35 Listen
ذھاب جریر الی الیمن، غزوۃ سیف البحر حدیث 645-64800:30:17 Listen
حج ابی بکر بالناس فی سنۃ تسع، وفد بنی تمیم حدیث 649-65200:35:25 Listen
وفد بنی تمیم، وفد عبد القیس حدیث 653-65700:38:45 Listen
وفد بنی حنیفۃ و حدیث ثمامۃ بن اثال حدیث 65800:29:48 Listen
وفد بنی حنیفۃ و حدیث ثمامۃ بن اثال، قصۃ الاسود العنسی حدیث 659-66200:41:28 Listen
قصۃ اھل نجران، قصۃ عمان و البحرین حدیث 663-66600:36:42 Listen
قدوم الاشعریین و اھل الیمن حدیث 667-67400:36:15 Listen
قصۃ دوس و الطفیل بن عمرو الدوسی، قصۃ وفد طیئ و حدیث عدی بن حاتم حدیث 675-67700:32:32 Listen
حجۃ الوداع حدیث 678-68300:37:42 Listen
حجۃ الوداع حدیث 684-68800:38:32 Listen
حجۃ الوداع حدیث 689-69800:27:42 Listen
غزوۃ تبوک وھی غزوۃ العسرۃ حدیث 699-70100:33:51 Listen
حدیث کعب بن مالک حدیث 70200:36:21 Listen
حدیث کعب بن مالک حدیث 70200:22:20 Listen
حدیث کعب بن مالک حدیث 70200:24:13 Listen
نزول النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحجر حدیث 703-70700:22:52 Listen
کتاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی کسری و قیصر، مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم و وفاتہ حدیث 708-71300:37:22 Listen
مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم و وفاتہ حدیث 714-72200:33:53 Listen
مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم و وفاتہ حدیث 723-72600:27:16 Listen
مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم و وفاتہ حدیث 727-73000:38:38 Listen
مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم و وفاتہ حدیث 731-73900:34:29 Listen
آخر ما تکلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسامۃ بن زید رغی اللہ عنہما فی مرضہ الذی توفی فیہ، کم غزا النبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ حدیث 740-74900:32:44 Listen

Book : 17 - Kitab al-Tafsir کتاب التفسیر

ما جاء فی فاتحۃ الکتاب حدیث 100:31:13 Listen
{غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ} - قولہ تعالی {فَلاَ تَجْعَلُواْ لِلّهِ أَندَاداً} حدیث 2-400:36:25 Listen
{وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى} - قولہ {مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} حدیث 5-800:43:48 Listen
{وَقَالُواْ اتَّخَذَ اللّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ} - {قُولُواْ آمَنَّا بِاللّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا} حدیث 9-1200:25:40 Listen
وقولہ تعالی {سَيَقُولُ السُّفَهَاء مِنَ النَّاسِ مَا وَلاَّهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ} - {وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَّا تَبِعُواْ قِبْلَتَكَ} حدیث 13-1700:36:12 Listen
{الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءهُمْ} - {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ} حدیث 18-2700:35:48 Listen
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ} - {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} حدیث 28-3400:31:56 Listen
{أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ} - {وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوْاْ الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا} حدیث 35-3900:32:46 Listen
وقولہ {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلّهِ} حدیث 4000:35:11 Listen
قولہ {وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} - {وِمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً} حدیث 41-4700:32:22 Listen
{وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ} - {أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُم} حدیث 48-4900:35:41 Listen
{نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} - {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} حدیث 50-5500:38:58 Listen
{حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى} - {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} حدیث 56-6000:33:23 Listen
{وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِـي الْمَوْتَى} - {آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ} حدیث 61-6900:32:02 Listen
سورة آل عمران - {إِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ} حدیث 70-7100:35:47 Listen
{إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً} - {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ} حدیث 72-7500:29:38 Listen
{قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ} - {لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ} حدیث 75-7800:39:49 Listen
{قُلْ فَأْتُواْ بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ} - قولہ تعالی {الَّذِينَ اسْتَجَابُواْ لِلّهِ وَالرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَآ أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ} حدیث 79-8500:24:19 Listen
{الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ} - {وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ} حدیث 86-8800:30:39 Listen
{وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَذًى كَثِيرًا} - {لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَواْ} حدیث 89-9200:33:48 Listen
قولہ {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ} - {رَّبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلإِيمَانِ} حدیث 93-9600:27:41 Listen
سورۃ النساء - {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ} حدیث 97-10100:40:06 Listen
قولہ {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} - {إِنَّ اللّهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ} حدیث 102-10500:38:50 Listen
{فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أمَّةٍ بِشَهِيدٍ} - {َأُوْلَـئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ} حدیث 106-11000:30:22 Listen
{وَمَا لَكُمْ لاَ تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ} - {وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا} حدیث 111-11500:28:47 Listen
{لاَّ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} - {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاء قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ} حدیث 116-12500:37:40 Listen
{إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ} - {إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ} حدیث 126-12800:40:53 Listen
{يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ} - قولہ {َفَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا} حدیث 129-13200:28:13 Listen
قولہ {فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ} - {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ} حدیث 133-13600:33:53 Listen
قولہ {لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} - {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْيَاء إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} حدیث 137-14600:35:48 Listen
{مَا جَعَلَ اللّهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلاَ سَآئِبَةٍ وَلاَ وَصِيلَةٍ وَلاَ حَامٍ} - {إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} حدیث 147-15000:32:31 Listen
سورۃ الانعام - قولہ {أُوْلَـئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ} حدیث 151-15600:29:25 Listen
قولہ {وَعَلَى الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ} - {لاَ يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا} حدیث 157-16000:27:19 Listen
سورۃ الاعراف - قول اللہ عز و جل {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ} حدیث 16100:36:13 Listen
{وَلَمَّا جَاء مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ} - {قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا} حدیث 162-16400:37:44 Listen
قولہ {حِطَّةٌ} - {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ} حدیث 165-16700:23:38 Listen
سورۃ الانفال قولہ {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ} - {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ} حدیث 168-17000:44:20 Listen
قولہ {وَإِذْ قَالُواْ اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَـذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً} - {الآنَ خَفَّفَ اللّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا} حدیث 171-17600:42:02 Listen
سورۃ براۃ - قولہ {فَسِيحُواْ فِي الأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللّهِ} حدیث 177-17800:23:58 Listen
قولہ {وَأَذَانٌ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأَكْبَرِ أَنَّ اللّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ} - قولہ {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} حدیث 179-18300:29:24 Listen
قولہ عز و جل {يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ} - قولہ {َثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللّهَ مَعَنَا} حدیث 184-18600:29:46 Listen
قولہ {َثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللّهَ مَعَنَا} - قولہ {الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ} حدیث 187-19100:28:29 Listen
قولہ {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللّهُ لَهُمْ} - قولہ {وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلَىَ قَبْرِهِ} حدیث 192-19400:31:05 Listen
قولہ {سَيَحْلِفُونَ بِاللّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمْ} - قولہ {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ} حدیث 195-19700:21:40 Listen
قولہ {لَقَد تَّابَ الله عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ} - {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِينَ} حدیث 198-20000:39:15 Listen
قولہ {لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ} حدیث 20100:46:31 Listen
سورۃ یونس - {وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا} حدیث 20200:22:00 Listen
سورۃ ھود - قولہ {وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاء} حدیث 203-20600:29:38 Listen
قولہ {وَيَقُولُ الأَشْهَادُ هَـؤُلاء الَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى رَبِّهِمْ} حدیث 20700:28:29 Listen
قولہ {وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ} - قولہ {وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ} حدیث 208-20900:22:11 Listen
سورۃ یوسف - قولہ {لَّقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِّلسَّائِلِينَ} حدیث 210-21100:19:33 Listen
قولہ {قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ} - قولہ {وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ} حدیث 212-21500:29:24 Listen
قولہ {فَلَمَّا جَاءهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ} حدیث 21600:27:16 Listen
قولہ {حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُواْ جَاءهُمْ نَصْرُنَا} - قولہ {اللّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَى وَمَا تَغِيضُ الأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ} حدیث 217-21900:27:08 Listen
سورۃ ابراھیم - {يُثَبِّتُ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ} حدیث 220-22100:29:30 Listen
{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَةَ اللّهِ كُفْرًا} - قولہ {إِلاَّ مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ} حدیث 222-22300:20:12 Listen
قولہ {إِلاَّ مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ} - قولہ {وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ} حدیث 224-22900:25:55 Listen
سورۃ النحل - قولہ تعالی {وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ} حدیث 23000:27:39 Listen
سورۃ بنی اسرائیل حدیث 23100:14:11 Listen
قولہ {أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} - قولہ تعالی {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ} حدیث 232-23300:36:19 Listen
{وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا} - {ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ} حدیث 234-23600:48:24 Listen
قولہ {وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا} - قولہ {إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} حدیث 237-24100:24:21 Listen
قولہ {عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا} - {وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا} حدیث 242-24700:25:34 Listen
سورۃ الکہف - {وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا} حدیث 24800:28:03 Listen
قولہ {وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا} حدیث 24900:39:31 Listen
قولہ {فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا} حدیث 25000:29:28 Listen
قولہ {فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا} - قولہ {قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ} حدیث 25100:18:12 Listen
قولہ {قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا} - {أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ} حدیث 252-25300:25:48 Listen
سورۃ مریم - {وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا} حدیث 254-25900:31:42 Listen
سورۃ طہ - قولہ {فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى} حدیث 260-26200:27:12 Listen
سورۃ الانبیاء - قولہ {وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى} حدیث 263-26500:20:33 Listen
{وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ} - سورۃ المومنون حدیث 266-26800:21:19 Listen
سورۃ النور - قولہ {وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ} حدیث 269-27200:30:18 Listen
قولہ {إِنَّ الَّذِينَ جَاؤُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ} - {لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا} حدیث 273-27400:32:11 Listen
{لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا} حدیث 27400:33:44 Listen
{لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا} حدیث 27400:36:51 Listen
{لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا} حدیث 27400:28:13 Listen
قولہ {وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} - {وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا} حدیث 275-27800:44:48 Listen
قولہ {يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ} - {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} حدیث 279-28100:20:34 Listen
{إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} حدیث 28100:41:44 Listen
{إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} - {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} حدیث 281-28200:20:33 Listen
سورۃ الفرقان - قولہ {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ} حدیث 283-28700:29:28 Listen
قولہ {يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا} - {وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ} حدیث 288-29200:32:17 Listen
{وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} حدیث 293-29400:34:49 Listen
سورۃ النمل - قولہ {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاء} حدیث 29500:30:52 Listen
{إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ} - سورۃ الروم حدیث 296-29700:32:09 Listen
قولہ {لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ} - سورۃ لقمان حدیث 298-29900:14:17 Listen
قولہ {إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ} حدیث 30000:32:07 Listen
قولہ {إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ} حدیث 30000:21:07 Listen
قولہ {إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ} - قولہ {فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ} حدیث 301-30300:30:52 Listen
سورۃ الاحزاب - قولہ {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} حدیث 304-30800:25:17 Listen
قولہ {وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا} - قولہ {وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ} حدیث 309-31000:24:31 Listen
قولہ {تُرْجِي مَن تَشَاء مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاء وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ} - قولہ {لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ} حدیث 311-31500:24:56 Listen
قولہ {لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ} حدیث 316-31800:28:41 Listen
قولہ {إِن تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا} - {َلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى} حدیث 319-32300:26:40 Listen
سورۃ سبا - {إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُم بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ} حدیث 324-32500:20:05 Listen
سورۃ یس - قولہ {وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ} حدیث 326-32900:29:19 Listen
سورۃ ص - قولہ {وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ} حدیث 330-33200:30:56 Listen
قولہ {وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ} - سورۃ الزمر حدیث 33300:22:48 Listen
قولہ {قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ} - قولہ {وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ} حدیث 334-33600:21:26 Listen
قولہ {وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاء اللَّهُ} - سورۃ المومن حدیث 337-33900:26:34 Listen
سورۃ حم السجدۃ00:28:53 Listen
قولہ {وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ} - قولہ {فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ} حدیث 340-34200:18:59 Listen
سورۃ حم عسق - قولہ {وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُم مَّاكِثُونَ} حدیث 343-34400:29:40 Listen
حم الدخان - قولہ تعالی {رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ} حدیث 345-34700:26:14 Listen
{أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ} - {يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنتَقِمُونَ} حدیث 348-35000:25:58 Listen
سورۃ حم الجاثیۃ - قولہ {فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا} حدیث 351-35300:24:39 Listen
سورۃ محمد - {وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ} حدیث 354-35600:24:32 Listen
سورۃ الفتح - قولہ {لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا} حدیث 357-36000:28:19 Listen
قولہ {لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا} - {هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ} حدیث 361-36300:25:45 Listen
قولہ {إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ} - {لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ} حدیث 364-36800:28:54 Listen
{لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ} - قولہ {وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ} حدیث 369-37000:24:39 Listen
سورۃ ق - قولہ {وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ} حدیث 371-37500:25:16 Listen
سورۃ والذاریت - سورۃ الطور حدیث 376-37700:23:49 Listen
سورۃ والنجم - قولہ {فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى} حدیث 378-38000:28:39 Listen
{لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى} - {أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى} حدیث 381-38300:26:56 Listen
{وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى} - {وَانشَقَّ الْقَمَرُ وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا} حدیث 384-39100:25:56 Listen
{تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاء لِّمَن كَانَ كُفِرَ} - قولہ {بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ} حدیث 392-40000:20:02 Listen
سورۃ الرحمن00:29:14 Listen
قولہ {وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ} - قولہ {وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ} حدیث 401-40300:37:26 Listen
سورۃ الحدید والمجادلۃ - قولہ {وَمَا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ} حدیث 404-40700:24:17 Listen
{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ} حدیث 408-40900:28:53 Listen
{وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ} - قولہ {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ} حدیث 410-41100:25:34 Listen
سورۃ الممتحنۃ - {إِذَا جَاءكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ} حدیث 412-41400:27:12 Listen
{إِذَا جَاءكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ} - سورۃ الصف حدیث 415-41900:44:04 Listen
سورۃ الجمعۃ - قولہ {إِذَا جَاءكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّه} حدیث 420-42300:29:20 Listen
{اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً} - {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ} حدیث 424-42700:32:01 Listen
قولہ {سَوَاء عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ} - قولہ {يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ} حدیث 428-43000:31:45 Listen
سورۃ التغابن - سورۃ الطلاق حدیث 431-43200:42:42 Listen
سورۃ التحریم - {تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ} حدیث 433-43500:23:13 Listen
{وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا} - {عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ} حدیث 436-43800:34:06 Listen
سورۃ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ - {يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ} حدیث 439-44100:18:40 Listen
سورۃ الحاقۃ - {وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا} حدیث 44200:19:17 Listen
سورۃ {قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ} - قولہ {وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ} حدیث 443-44600:31:23 Listen
{وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} - {فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ} حدیث 447-45100:31:11 Listen
سورۃ {هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ} - {هَذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ} حدیث 452-45600:21:39 Listen
سورۃ {عَمَّ يَتَسَاءلُونَ} - سورۃ عَبَسَ حدیث 457-45900:26:14 Listen
سورۃ {إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ} - {لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ} حدیث 460-46400:23:49 Listen
سورۃ البروج - سورۃ {لَا أُقْسِمُ} حدیث 46500:28:06 Listen
سورۃ {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا} - {فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى} حدیث 466-47100:27:38 Listen
{وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى} - {فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى} حدیث 472-47400:20:24 Listen
سورۃ {وَالضُّحَى} - سورۃ {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ} حدیث 475-47700:30:37 Listen
سورۃ العلق حدیث 47800:26:00 Listen
قولہ {خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ} - سورۃ {إِنَّا أَنزَلْنَاهُ} حدیث 479-48200:26:14 Listen
سورۃ {لَمْ يَكُنِ} حدیث 483-48500:19:24 Listen
سورۃ {إِذَا زُلْزِلَتِ} - {وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} حدیث 486-48700:27:00 Listen
سورۃ {وَالْعَادِيَاتِ} - سورۃ {أَرَأَيْتَ}00:29:51 Listen
سورۃ {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ} - قولہ {فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا} حدیث 488-49400:24:52 Listen
سورۃ {تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ} - سورۃ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} حدیث 495-49800:21:02 Listen
قولہ {اللَّهُ الصَّمَدُ} - سورۃ {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ} حدیث 499-50100:22:25 Listen

Book : 18 - Kitab Fadha'il al-Qur'an کتاب فضائل القرآن

کیف نزل الوحی و اول ما نزل؟ حدیث 502-50300:28:42 Listen
کیف نزل الوحی واول ما نزل؟ - نزل القرآن بلسان قریش والعرب حدیث 504-50800:28:45 Listen
جمع القرآن حدیث 509-51000:31:44 Listen
کاتب النبی صلی اللہ علیہ وسلم - انزل القرآن علی سبعہ احرف حدیث 511-51400:24:12 Listen
تالیف القرآن - کان جبریل یعرض القرآن علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث 515-51900:26:38 Listen
کان جبریل یعرض القرآن علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم - القرّاء من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث 520-52500:25:36 Listen
القرّاء من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم - فضل فاتحۃ الکتاب حدیث 526-52800:21:16 Listen
فضل فاتحۃ الکتاب - فضل الکہف حدیث 529-53100:31:48 Listen
فضل سورۃ الفتح - فضل {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} حدیث 532-53400:21:04 Listen
فضل المعوّذات - فضل القرآن علی سائر الکلام حدیث 535-53800:29:16 Listen
فضل القرآن علی سائر الکلام - من لم یتغنّ بالقرآن حدیث 539-54100:20:09 Listen
من لم یتغنّ بالقرآن - خیرکم من تعلّم القرآن و علّمہ حدیث 542-54500:32:06 Listen
خیرکم من تعلّم القرآن و علّمہ - القراءۃ عن ظھر القلب حدیث 546-54800:31:23 Listen
استذکار القرآن وتعاھدہ حدیث 549-55100:18:37 Listen
استذکار القرآن وتعاھدہ - نسیان القرآن حدیث 552-55900:23:56 Listen
من لم یر باسا ان یقول سورۃ البقرۃ، و سورۃ کذا وکذا - الترجیع حدیث 560-56700:32:15 Listen
حسن الصوت بالقرآءۃ للقرآن - قول المقریء: حسبک حدیث 568-57000:17:14 Listen
فی کم یقرا القرآن؟ حدیث 571-57400:33:03 Listen
البکاء عند قراءۃ القرآن حدیث 575-57600:25:12 Listen
اثم من راءی بقراءۃ القرآن او تاکل بہ او فخر بہ - اقرءو القرآن ماائتلفت علیہ قلوبکم حدیث 577-58200:29:56 Listen

Book : 19 - Kitab al-Nikah کتاب النکاح

الترغیب فی النکاح حدیث 100:29:30 Listen
الترغیب فی النکاح - قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج حدیث 2-300:22:53 Listen
من لم یستطیع الباءۃ فلیصم - کثرۃ النساء حدیث 4-700:28:54 Listen
من ھاجر او عمل خیرا لتزویج امراۃ فلہ ما نوی - قول الرجل لاخیہ النظر ایّ زوجتی شئت حتی انزل لک عنھا حدیث 8-1000:25:34 Listen
ما یکرہ من التبتل والخصاء - تزویج الثیّبات حدیث 11-1700:40:26 Listen
تزویج الصغار من الکبار - الی من ینکح؟ و ایّ النساء خیر؟ حدیث 18-1900:29:44 Listen
التخاذ السراری - من جعل عتق الامۃ صداقھا حدیث 20-2300:26:45 Listen
تزویج المعسر - الاکفاء فی الدین حدیث 24-2500:31:49 Listen
الاکفاء فی الدین حدیث 26-2800:18:04 Listen
الاکفاء فی المال و تزویج المقل المثریۃ - ما یتقی من شوم المراۃ حدیث 29-3200:34:17 Listen
ما یتقی من شوم المراۃ حدیث 3300:18:04 Listen
الحرۃ تحت العبد - وامھاتکم اللاتی ارضعنکم حدیث 34-3800:34:32 Listen
من قال لا رضاع بعد حولین - لبن الفحل حدیث 39-4000:16:04 Listen
شھادۃ المرضعۃ - ما یحل من النساء وما یحرم حدیث 4100:21:38 Listen
وربائبکم الّتی فی حجورکم من نساءکم اللّاتی دخلتم بھن - نکاح المحرم حدیث 42-4900:27:48 Listen
نھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نکاح المتعۃ آخرا - عرض المراۃ نفسھا علی الرجل الصالح حدیث 50-5400:26:11 Listen
عرض الانسان ابنتہ او اختہ علی اھل الخیر - النظر الی المراۃ قبل التزویج حدیث 55-5700:27:59 Listen
النظر الی المراۃ قبل التزویج حدیث 5800:16:03 Listen
من قال لا نکاح الا بولیّ - اذا کان الولیّ ھو الخاطب حدیث 59-6200:37:34 Listen
اذا کان الولیّ ھو الخاطب - اذا زوّج الرجل ابنتہ وھی کارھۃ فنکاحہ مردود حدیث 63-7000:31:12 Listen
تزویج الیتیمۃ - تفسیر ترک الخطبۃ حدیث 71-7500:22:14 Listen
الخطبۃ حدیث 7600:24:47 Listen
ضرب الدفّ فی النکاح والولیمۃ - قول اللہ تعالی {وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} حدیث 77-7800:26:11 Listen
التزویج علی القرآن و بغیر صداق - المھر بالعروض، و خاتم من حدید حدیث 79-8000:19:52 Listen
الشروط فی النکاح - کیف یدعی للمتزوّج؟ حدیث 81-8500:32:17 Listen
الدعاء النسوۃ اللاتی یھدین العروس وللعروس - البناء فی السفر حدیث 86-8900:21:39 Listen
البناء بالنھار بغیر مرکب ولا نیران - النسوۃ اللاتی یھدین المراۃ الی زوجھا حدیث 90-9200:28:23 Listen
الھدیۃ للعروس00:32:32 Listen
استعارۃ الثیاب للعروس و غیرھا - الولیمۃ حق حدیث 93-9500:19:18 Listen
الولیمۃ ولو بشاۃ - حق اجابۃ الولیمۃ و الدعوۃ ومن اولم سبعۃ ایام ونحوۃ حدیث 96-10300:32:00 Listen
حق اجابۃ الولیمۃ و الدعوۃ ومن اولم سبعۃ ایام ونحوۃ - من اجاب الی کراع حدیث 104-10700:21:27 Listen
اجابۃ الداعی فی العرس وغیرہ - ذھاب النساء والصبیان الی العرس حدیث 108-10900:29:53 Listen
ھل یرجع اذا رای منکرا فی الدعوۃ - النقیع والشراب الذی لا یسکر فی العرس حدیث 110-11200:24:33 Listen
المداراۃ مع النساء - {قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا} حدیث 113-11600:30:14 Listen
حسن المعاشرۃ مع الاھل حدیث 117-11800:25:59 Listen
موعظۃ الرجل ابنتہ لحال زوجھا حدیث 11900:30:19 Listen
موعظۃ الرجل ابنتہ لحال زوجھا - اذا باتت المراۃ مھاجرۃ فراش زوجھا حدیث 119-12100:27:34 Listen
اذا باتت المراۃ مھاجرۃ فراش زوجھا - لا تاذن المراۃ فی بیت زوجھا لاحد الا باذنہ حدیث 122-12400:24:33 Listen
کفران العشیر وھو الزوج حدیث 125-12600:29:09 Listen
لزوجک علیک حق حدیث 12700:28:10 Listen
المراۃ راعیۃ فی بیت زوجھا - ما یکرہ من ضرب النساء حدیث 128-13200:38:11 Listen
لا تطیع المراۃ زوجھا فی معصیۃ حدیث 13300:19:29 Listen
وان امراۃ خافت من بعلھا نشوزا او اعراضا حدیث 13400:27:49 Listen
العزل - العدل بین النساء حدیث 135-13900:32:39 Listen
اذا تزوج البکر علی الثیّب - حبّ الرجل بعض نسائہ افضل من بعض حدیث 140-14500:28:02 Listen
المتشبّع بما لم ینل، وما ینھی من افتخارالضرّۃ حدیث 14600:14:08 Listen
الغیرۃ00:36:24 Listen
الغیرۃ حدیث 147-15000:17:21 Listen
الغیرۃ حدیث 15100:26:38 Listen
الغیرۃ - غیرۃ النساء ووجدھنّ حدیث 152-15500:35:07 Listen
غیرۃ النساء ووجدھنّ - یقل الرجل ویکثر النساء حدیث 156-15800:33:44 Listen
لا یخلوَنّ رجل بامرۃ الا ذو محرم - استئذان المراۃ زوجھا فی الخروج الی المسجد وغیرۃ حدیث 159-16500:34:07 Listen
ما یحل من الدخول والنظر الی النساء فی الرضاع - لا تباشر المراۃ المراۃ فتنعتھا لزاجھا حدیث 166-16800:34:40 Listen
قول الرجل: لاطوفنّ اللیلۃ علی النسائہ - طلب الولد حدیث 169-17200:30:37 Listen
طلب الولد - قول الرجل لصاحبہ ھل اعرستم اللیلۃ، وطعن الرجل ابنتہ فی الخاصرۃ عند العتاب حدیث 173-17700:47:59 Listen

Book : 20 - Kitab al-Talaq کتاب الطلاق

کتاب الطلاق00:18:10 Listen
وقول اللہ تعالی {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} - اذا طلقت الحائض تعتد بذلک الطلاق حدیث 178-18000:21:17 Listen
من طلق، وھل یواجہ امرتہ بالطلاق - من جوز الطلاق الثلاث حدیث 181-18600:40:16 Listen
من جوز الطلاق الثلاث - من خیر ازواجہ حدیث 187-18900:27:36 Listen
اذا قال فارقتک او سرحتک او الخلیۃ او البریۃ او ما عنی بہ الطلاق فھو علی نیتہ - {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} حدیث 190-19200:33:49 Listen
لا طلاق قبل نکاح - اذا قال لامراتہ وھو مکرہ: ھذا اختی00:24:56 Listen
الطلاق فی الاغلاق والکرہ والسکران والمجنون حدیث 193-19600:41:47 Listen
الخلع وکیف الطلاق فیہ حدیث 197-20000:28:20 Listen
الشقاق، و ھل یشیر بالخلع عند الضرورۃ - شفاعۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی زوج بریرۃ حدیث 201-20600:35:40 Listen
شفاعۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی زوج بریرۃ - نکاح من اسلم من المشرکات وعدّتھنّ حدیث 207-21000:26:51 Listen
اذا اسلمت المشرکۃ او النصرانیۃ تحت الذمّیّ او الحربیّ - وقول اللہ تعالی {لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} حدیث 211-21300:40:29 Listen
حکم المفقود فی اھلہ ومالہ - الاشارۃ فی الطلاق والامور حدیث 214-21600:37:09 Listen
الاشارۃ فی الطلاق والامور - اللعان و قول اللہ تعالی {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} حدیث 217-22400:31:27 Listen
اذا عرّض بنفی الولد - اللعان ومن طلّق بعد اللعان حدیث 225-22800:28:06 Listen
التلاعن فی المسجد - قول الامام للمتلاعنین: انّ احدکما کاذب، فھل منکما تائب؟ حدیث 229-23200:32:17 Listen
التفریق بین المتلاعنین - {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ} حدیث 233-23800:28:48 Listen
{وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} - قصۃ فاطمۃ بنت قیس حدیث 239-24100:36:20 Listen
قصۃ فاطمۃ بنت قیس حدیث 242-24400:28:19 Listen
المطلّقۃ اذا خشی علیھا فی مسکن زوجھا - {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} حدیث 245-24900:34:11 Listen
{وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} - تحدّ المتوفّی عنھا زوجھا اربعۃ اشھر وعشرا حدیث 249-25100:38:26 Listen
الکحل للحادّۃ - تلبس الحادّۃ ثیاب العصب حدیث 252-25500:22:28 Listen
{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} حدیث 256-25700:27:34 Listen
مھر البغی والنکاح الفاسد - المتعۃ للتی لم یفرض لھا حدیث 258-26200:34:16 Listen

Book : 22 - Kitabu al-At'imah کتاب الاطعمۃ

و قول اللہ تعالی {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ}00:33:26 Listen
و قول اللہ تعالی {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ} حدیث 28600:27:58 Listen
و قول اللہ تعالی {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ} - التیمّن فی الاکل وغیرہ حدیث 287-29200:36:56 Listen
من اکل حتی شبع حدیث 293-29500:30:55 Listen
لیس علی الاعمی حرج - الخبز المرقق والاکل علی الخوان والسفرۃ حدیث 296-30000:35:59 Listen
الخبز المرقق والاکل علی الخوان والسفرۃ - طعام الواحد یکفی الاثنین حدیث 301-30400:23:59 Listen
المومن یاکل فی معی واحد - الخزیرۃ، قال النضر: الخزیرۃ من النخالۃ، والحریرۃ من اللبن حدیث 305-31300:39:36 Listen
الاقط - السلق والشعیر حدیث 314-31500:29:10 Listen
النھش وانتشال اللحم - ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ یاکلون حدیث 316-32200:36:55 Listen
ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ یاکلون - التلبینۃ حدیث 323-32800:31:04 Listen
الثرید - ما کان السلف یدّخرون فی بیوتھم و السفارھم من الطعام واللحم وغیرہ حدیث 329-33500:32:58 Listen
الحیس حدیث 33600:38:24 Listen
الاکل فی اناء مفضّض - الاُدم حدیث 337-34100:28:14 Listen
الحلوی والعسل - الرجل یتکلف الطعام لاخوانہ حدیث 342-34500:33:38 Listen
من اضاف رجلا الی طعام واقبل ھو علی عملہ - الحشف حدیث 346-35300:31:38 Listen
الرطب والتمر حدیث 35400:31:17